Polowanie na Mol-e w Czternastce

W czwar­tek, 7 czerwca wszy­scy ucznio­wie i na­uczy­ciele na­szej szkoły mo­gli obej­rzeć spek­takl te­atralny pt. „Polowanie na Mol-e”, który przy­go­to­wany zo­stał przez Fundację Arttrakcja. Była to­te­atralna opo­wieść dla mło­dzieży o li­te­ra­tu­rze i o tym, jak trudno współ­cze­śnie od­na­leźć się out­si­de­rom. „Młodzież żyje jak w oku­la­rach, w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Wartości, ja­kie mo­żemy osią­gać dzięki li­te­ra­tu­rze, spo­tka­niom z dru­gim czło­wie­kiem, po­szły na drugi plan…” – prze­ko­ny­wali twórcy spek­ta­klu, Agata Skowrońska-Kartvelishvili (re­ży­serka) oraz Błażej Michalski (au­tor scenariusza).

Projekt edu­ka­cyjny „Polowanie na MOL-e” miał na celu zwró­ce­nie uwagi uczniów na li­te­ra­turę, za­chę­ce­nie do czy­ta­nia ksią­żek. W do­bie Internetu, ła­twego do­stępu do urzą­dzeń mo­bil­nych i por­tali spo­łecz­no­ścio­wych mło­dzież prze­staje bo­wiem in­te­re­so­wać się książ­kami, a wia­domo prze­cież, jak waż­nym ele­men­tem dla roz­woju mło­dego czło­wieka jest sze­roko po­jęte czy­tel­nic­two, jak wpływa ono na kształ­to­wa­nie świa­do­mo­ści i roz­wój intelektualny.

Po spek­ta­klu ucznio­wie klasy 3J wzięli udział w dwu­go­dzin­nych warsz­ta­tach, które pro­wa­dził ak­tor i au­tor sce­na­riu­sza przed­sta­wie­nia – pan Błażej Michalski. Warto pod­kre­ślić, że warsz­taty te od­by­wały się w miej­scu wy­jąt­ko­wym, czyli szkol­nej czy­telni. Podczas spo­tka­nia ucznio­wie do­wie­dzieli się, czym jest pi­sa­nie, ja­kimi za­sa­dami rzą­dzi się pi­sa­nie sce­na­riu­sza i sztuki te­atral­nej (zgod­nie z „Poetyką” Arystotelesa, „The Art of Dramatic Writing” Lajosa Egri i „Bohatera o ty­siącu twa­rzach” Josepha Campbella). Klasa 3J na­pi­sała wspól­nie za­rys sceny te­atral­nej, którą na­stęp­nie pró­bo­wała odegrać.

Dziękujemy Fundacji Arttrakcja za tę pro­czy­tel­ni­czą inicjatywę!