Pomoc dla Michała Stępniaka – akcja klasy 1K

Klasa 1K na­szego gim­na­zjum za­an­ga­żo­wała się w po­moc Michałowi Stępniakowi, który jest pod­opiecz­nym Fundacji Złotowianka. Michaś uro­dził się w grud­niu 2011 roku z wro­dzoną wadą rą­czek i nó­żek. Ma ubytki pal­ców w obu dło­niach. W nóż­kach brak ko­ści strzał­ko­wych i znie­kształ­cone stopy. Konieczne jest prze­pro­wa­dze­nie wiele ope­ra­cji i czeka go długa re­ha­bi­li­ta­cja. Michaś jest dziec­kiem ra­do­snym, po­god­nym i bar­dzo ład­nie się rozwija.

Aleksandra Kwak z klasy 1K, główna or­ga­ni­za­torka ak­cji po­mocy cho­remu Michałowi, za­dbała o wszyst­kie szcze­góły ak­cji oraz o to, aby więk­szo­ści uczniów z klasy przy­dzie­lić za­da­nia pod­czas kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­nego, który od­był się w szkole 17 stycz­nia 2017 r.

W ak­cji po­ma­gali: Martyna Wójcik, Emilia Porczyńska, Anna Kubiak, Martyna Wesołowska, Małgorzata Kudrawiec, Zuzanna Matyja, Julia Okorowska, Marta Strymer, Hanna Sudoł, Wiktoria Gaweł, Monika Szpala, Emilia Kuśmierczyk, Jakub Okorowski i  Maciej Marciniec. Kiermasz pro­wa­dzili: Jakub Okorowski, Jan Ludwina i Wiktor Kubiak.

Udało się ze­brać 380 zło­tych, które już prze­słano na konto:

Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo

25 8944 0003 0002 7430 2000 0010

Z do­pi­skiem: Michał Stępniak S/2

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu