Pomoc fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

W okre­sie przed­świą­tecz­nym 2018 roku w na­szej kla­sie zde­cy­do­wa­li­śmy, żeby kon­ty­nu­ować kla­sową tra­dy­cję i z oka­zji świąt Bożego Narodzenia po­móc dzie­ciom cho­rym na no­wo­twory. Z po­mocą na­szej wy­cho­waw­czyni udało się ze­brać 300 zł, które zo­stało prze­ka­zane na konto fun­da­cji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Dziękujemy wszyst­kim dar­czyń­com z klasy 3M i pani prof. Anicie Krawczyk