Program Stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Jeśli je­steś am­bit­nym, uzdol­nio­nym i osią­ga­ją­cym już pierw­sze suk­cesy uczniem klasy trze­ciej gim­na­zjum, ten pro­gram ad­re­so­wany jest wła­śnie do Ciebie!

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Szkoła ta od wielu lat cie­szy się zna­ko­mitą opi­nią kuźni mło­dych ta­len­tów, dla­tego można tu zna­leźć od­po­wia­da­jącą zdol­no­ściom na­ukową at­mos­ferę, ko­le­żanki i ko­le­gów po­dzie­la­ją­cych roz­le­głe za­in­te­re­so­wa­nia i am­bi­cje, a przede wszyst­kim do­sko­na­łych pe­da­go­gów, któ­rzy po­mogą szli­fo­wać umie­jęt­no­ści i od­nieść suk­ces w olim­pia­dach i kon­kur­sach przed­mio­to­wych na po­zio­mie ponadgimnazjalnym.

Więcej in­for­ma­cji, re­gu­la­min oraz kwe­stio­na­riusz można zna­leźć na stro­nie sty­pen­dium.