Rozpoczęcie Roku Olimpijskiego 2018

Szkolny Koordynator Konkursów i Olimpiad go­rąco za­pra­sza do udziału w olim­pia­dach przed­mio­to­wych i te­ma­tycz­nych oraz do ko­rzy­sta­nia ze szkol­nego sys­temu ITU.

Na za­chętę mamy dla Was fil­mik re­kla­mowy, który za­pre­zen­to­wa­li­śmy pod­czas Rozpoczęcia Roku Olimpijskiego. Piękne uję­cia na­szej szkoły, gwiaz­dor­ska ob­sada, wartka ak­cja i nie­ocze­ki­wane za­koń­cze­nie to atuty dzieła, na­krę­co­nego wraz z SKKO przez Filipa Szczebaka i Kubę Olejnika. Dla te­go­rocz­nych Olimpijczyków Czternastki przy­go­to­wa­li­śmy oczy­wi­ście na­sze po­ma­rań­czowe ku­beczki i olim­pij­skie ko­szulki, które roz­damy pod­czas Dnia Olimpijczyka. Jesteśmy także w trak­cie pracy nad pro­gra­mem ju­bi­le­uszo­wego, czter­na­stego obozu olimpijskiego.

Zostań Olimpijczykiem Czternastki!

SKKO=CU

Koordynatorzy kon­kur­sów i olimpiad

PRZEDMIOT GIMNAZJUM LICEUM
Język pol­ski Małgorzata Stasiak Jerzy Biniewicz
Język an­giel­ski Maciej Urczyński Janusz Kawa
Język nie­miecki Katarzyna Duńska-Urban Anna Gajdis
Język ro­syj­ski - Jadwiga Drabik
Język fran­cu­ski Renata Kalińska-Delipacy Renata Kalińska-Delipacy
Język hisz­pań­ski Andrzej Krzyżanowski Andrzej Krzyżanowski
Historia Alicja Krzyżanowska Alicja Krzyżanowska
WoS, prawo Michał Patyna Anna Rabiega
Matematyka Daniel Cichoń Cezary Urban
Lingwistyka - Cezary Urban
Fizyka, tech­nika, astronomia Jarosława Poźniak-Fabrowska Marian Bąk
Informatyka Patryk Marcisz Patryk Marcisz
Biologia Marta Olech Marian Piszczek
Ekologia - Marian Piszczek
Olimpiada Wiedzy o Ży­wie­niu i Żywności - Marian Piszczek
Geografia Andrzej Gościej Andrzej Gościej
Chemia Jolanta Tarasiewicz Ludmiła Szterenberg
Filozofia Aleksandra Horowska Aleksandra Horowska
Religia Marta Słaboń, ks. Jacek Tomaszewski Marta Słaboń, ks. Jacek Tomaszewski
Ekonomia Małgorzata Drwięga Małgorzata Drwięga
Sztuka Agnieszka Marciniak-Kucharska Magdalena Wacowska
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej - Magdalena Wacowska
Olimpiada me­dialna - Wiktor Szwaja
Edukacja dla bezpieczeństwa - Czesław Zadrożny
Zwolnieni z teorii - Ewa Widun
Międzynarodowy Konkurs – Ślą­skie Zamki i Pałace - Michał Łu­czyk
Konkurs – Sejm dzieci i młodzieży - Alicja Krzyżanowska
Konkurs Idiomów Angielskich - Wiktor Szwaja
Konkurs Oracyjny - Wiktor Szwaja
Konkurs li­te­racki (anglistyczny) - Wiktor Szwaja
Przygotowanie uczniów do po­wia­to­wych i fi­na­ło­wych eta­pów kon­kursu zDolny Ślą­zak
hi­sto­ria Alicja Krzyżanowska -
ma­te­ma­tyka, fizyka Irena Dulęba, Jarosława Poźniak-Fabrowska -
bio­lo­gia, che­mia, geografia Bogdan Półtorak, Jolanta Tarasiewicz, Andrzej Gościej -
j. an­giel­ski, j. nie­miecki, j. francuski Maciej Urczyński, Katarzyna Duńska-Urban, Renata Kalińska-Delipacy -

 

Zdjęcia: E. Serkowska