SOS Wioski Dziecięce – akcja Michała Kroczaka z 1J

W ra­mach Tygodnia Wolontariatu na pro­po­zy­cję po­mocy dzie­ciom prze­by­wa­ją­cych w Wioskach Dziecięcych za­re­ago­wała tylko jedna klasa. Podczas go­dziny wy­cho­waw­czej do przy­go­to­wa­nej ko­perty chętni ucznio­wie z klasy 1J wrzu­cali drobne pie­nią­dze. Organizatorem ak­cji był kla­sowy ko­or­dy­na­tor wo­lon­ta­riatu – Michał Kroczak, który opi­sał i za­kleił ko­pertę, prze­ka­zu­jąc ją prof. Marii Czaplińskiej – szkol­nej ko­or­dy­na­torce wo­lon­ta­riatu. Było w niej 26, 20 zł. Ostatecznie prze­sła­li­śmy 50 zł  na nr konta or­ga­ni­za­cji SOS Wioski Dziecięce: 33 1240 6247 1111 0000 4974 6820. Pozostałą drobną sumę do­ło­żyła pani Czaplińska.

Zachęcamy Was jed­nak do in­dy­wi­du­al­nego wspie­ra­nia tej akcji.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­wej or­ga­ni­za­cji SOS Children Villages, obec­nej w 135 kra­jach świata od po­nad 65 lat.

Chcemy, aby każde dziecko do­ra­stało w ro­dzin­nym śro­do­wi­sku, oto­czone mi­ło­ścią, sza­cun­kiem i po­czu­ciem bez­pie­czeń­stwa. Nasze Stowarzyszenie po­maga dzie­ciom w Polsce i w Kamerunie.

Pierwsza SOS Wioska Dziecięca po­wstała w 1949 roku w Austrii. Założył ją Hermann Gmeiner dla dzieci osie­ro­co­nych pod­czas II wojny świa­to­wej. Zgodnie z ideą za­ło­ży­ciela opieka w SOS Wioskach Dziecięcych ma cha­rak­ter rodzinny.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce po­maga dzie­ciom opusz­czo­nym, osie­ro­co­nym oraz za­gro­żo­nym utratą opieki ro­dzi­ców. Organizuje  róż­no­rodne formy po­mocy dzie­ciom, aby jak naj­le­piej przy­go­to­wać je do do­ro­słego życia.

W ra­mach opieki za­stęp­czej w Polsce funk­cjo­nują: SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu. W ra­mach dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych pro­wa­dzone są  Programy Umacniania Rodziny.

Zamieszczamy link z in­for­ma­cjami nt. po­mocy dzie­ciom w Wioskach Dziecięcych „Szukamy MAMY”:

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu