Sportowy wolontariat

27 stycz­nia 2018 r. kil­ka­na­ście uczen­nic Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu było wo­lon­ta­riusz­kami na XXVII Mistrzostwach Polski na er­go­me­trze wio­ślar­skim „Ergowiosła 2018”, które obyły się WKK Sport Center przy ulicy Czajcza 19.

Dziewczęta były od­po­wie­dzialne za po­da­wa­nie wody za­wod­ni­kom po każ­dym biegu, wy­wie­sza­nie wy­ni­ków oraz list star­to­wych, in­for­mo­wa­nie i kie­ro­wa­nie wi­dzów w od­po­wied­nie miej­sca oraz po­moc przy ob­słu­dze punktu medycznego.

Pozytywne na­sta­wie­nia, pra­co­wi­tość i ser­decz­ność spra­wiły, że na­sze uczen­nice z wiel­kim prze­ję­ciem i od­da­niem wy­peł­niały  po­wie­rzone im zadania.

Dziękuję ser­decz­nie wszyst­kim za­an­ga­żo­wa­nym w spor­towy wo­lon­ta­riat. Były to:

 • Aleksandra Mazurek
 • Olga Kaśków
 • Wiktoria Pabian
 • Wiktora Marcoń
 • Klaudia Kłopotowska
 • Weronika Dylewska
 • Izabela Minowska
 • Weronika Głowacka
 • Dominika Maszko
 • Beata Ła­koma
 • Wiktoria Borska
 • Melania Janik
 • Justyna Śniady
 • Emilia Tomaśko
 • Marianna Suseł
 • Olimpia Malik

Relacja z wydarzenia:

http://www.echo24.tv/artykul/mistrzostwa-polski-na-ergometrze-wioslarskim-7482

prof. Ewa Widun