Spotkanie dawnych i obecnych nauczycieli LO XIV

Z ini­cja­tywy wciąż czyn­nego za­wo­dowo i to­wa­rzy­sko, nie­oce­nio­nego prof. Ludwika Ralskiego 5 stycz­nia od­było się ko­lejne no­wo­roczne spo­tka­nie dy­rek­cji z daw­nymi pro­fe­so­rami Czternastki. Odbywało się ono na wielu płasz­czy­znach – naj­waż­niej­sza grupa to na­uczy­ciele, któ­rzy roz­po­czy­nali pracę w la­tach sie­dem­dzie­sią­tych w LO XIV przy ul. Szczytnickiej, ko­lejna – ci, któ­rzy do nich do­łą­czali, a nie­kiedy – od­cho­dzili do in­nych miejsc, ale wciąż cie­pło wspo­mi­nają spę­dzone wspól­nie chwile. Są rów­nież tacy, dla któ­rych Czternastka to całe ży­cie – jej ab­sol­wenci, a po­tem na­uczy­ciele, a także na­uczy­ciele — ro­dzice ab­sol­wen­tów i na­uczy­cieli Czternastki. Oczywiście przed­sta­wi­ciele wszyst­kich wy­mie­nio­nych grup nie­mal na­tych­miast zin­te­gro­wali się z po­zo­sta­łymi, co nie prze­szka­dzało im snuć wspo­mnień o daw­nych, do­brych czasach.

 DSC_0140

Na zdję­ciu zbio­ro­wym sie­dzą od le­wej: Józef Ło­ziń­ski, Adam Wysokiński, Jadwiga Drabik, Zuzanna Jarlińska, Maria Skiba, Danuta Czajkowska, Leokadia Sycz, Michał Koba

Stoją od le­wej: Dyrektor Marek Łaź­niak, Ewa Pawłowska, Elżbieta Bohdziewicz, Regina Niemiec, Izabela Ukleja, Lidia Sysło, Marian Bąk, Anna Maćkowska, Władysław Daleczko, Grażyna Koba, Lesław Otręba, Ludmiła Szterenberg, Ryszard Norowicz, Marian Piszczek, Dalila Tondel, Dorota Banaś, Anna Zasłona, Beata Opala, Leszek Zdziebło, Jacek Jasiński i Ludwik Ralski.

Zdjęcia: E. Serkowska