Spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień i Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych

W dniu 12 kwiet­nia 2017 r. w czy­telni od­było się spo­tka­nie na­szych uczniów z przed­sta­wi­cie­lami Wojskowej Komendy Uzupełnień  i pod­cho­rą­żymi stu­den­tami Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Spotkanie było po­świę­cone pro­mo­cji służby za­wo­do­wej i moż­li­wo­ści pod­ję­cia dal­szej na­uki w aka­de­miach i wyż­szych szko­łach woj­sko­wych.  Przedstawiciel WKU omó­wił  wa­runki za­sady pod­ję­cia na­uki w wyż­szych szko­łach woj­sko­wych.  Uczniowie zo­ba­czyli bar­dzo cie­kawy film pre­zen­tu­jący co­dzienną służbę i na­ukę stu­den­tów pod­cho­rą­żych w wyż­szych szko­łach woj­sko­wych. Obecni na spo­tka­niu pod­cho­rą­żo­wie Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu za­pre­zen­to­wali moż­li­wo­ści edu­ka­cyjne, co­dzienną służbę  i per­spek­tywy  pod­ję­cia pracy na sta­no­wi­skach służ­bo­wych w róż­nych ro­dza­jach Sił Zbrojnych RP.

Koordynator spo­tka­nia

Czesław Zadrożny

Zdjęcia: E. Serkowska