Sprawozdanie z akcji charytatywnej klasy 3L

11 wrze­śnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 14 od­był się kier­masz ciast klasy 3L. Naszym ce­lem była po­moc Pani Agnieszce Gniady zma­ga­ją­cej się z za­bu­rze­niami od­ży­wia­nia. Pieniądze prze­ka­zane zo­stały na tur­nus te­ra­peu­tyczny, który po­może jej w walce z cho­robą. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu uczniów, na­uczy­cieli, a także ro­dzi­ców udało nam się ze­brać sumę wy­no­szącą nie­mal 1180 zło­tych! Dziękujemy za prze­ka­za­nie dat­ków w trak­cie kiermaszu.