Stulecie niepodległości państwa polskiego — obchody rocznicy w Czternastce

W pią­tek, 9 li­sto­pada 2018 roku od­był się apel z oka­zji stu­le­cia nie­pod­le­gło­ści pań­stwa pol­skiego. Przedstawienie przy­go­to­wała klasa 2E wraz wy­cho­waw­czy­nią Anną Rabiegą. O go­dzi­nie 11.00 w auli za­sie­dli ucznio­wie i na­uczy­ciele szkoły. Uroczystość roz­po­częła się wspól­nym od­śpie­wa­niem hymnu na­ro­do­wego. Na sce­nie można było po­dzi­wiać nie tylko ta­lenty te­atralne i pi­sar­skie uczniów 2E, ale i wcze­śniej na­grane wy­wiady z Władysławem Frasyniukiem, prof. Krzysztofem Kawalcem, pre­zy­den­tem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem i prof. Janem Miodkiem, któ­rych ucznio­wie py­tali o wol­ność i jej ro­zu­mie­nie w cza­sach ich młodości.

Nastrojowa mu­zyka i ar­chi­walne na­gra­nia do­dały uroku przed­sta­wie­niu. Dodatkowo można było po­dzi­wiać re­we­la­cyjne stroje wy­stę­pu­ją­cych, które do­brane były wy­jąt­kowo do­brze do róż­nych okre­sów hi­sto­rii Polski.

Często można było usły­szeć zda­nia za­czy­na­jące się frazą „Mam sie­dem­na­ście lat”, co po­zwo­liło na­sto­let­nim uczniom utoż­sa­mić się z ludźmi wal­czą­cymi o nie­pod­le­głość w ciągu ostat­niego stu­le­cia. Apel zo­stał bar­dzo po­zy­tyw­nie odebrany.

W auli można było za­uwa­żyć za­równo za­chwyt, jak i wzru­sze­nie. Po wy­stę­pie po­ja­wiło się wiele po­dzię­ko­wań i gra­tu­la­cji, za­równo od uczniów, jak i nauczycieli.

(Miłosława Waniak)

Zdjęcia: E. Serkowska