Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Z dumą in­for­mu­jemy, że sty­pen­dium Ministra Edukacji Narodowej za wy­bitne osią­gnię­cia na­ukowe otrzy­mał uczeń klasy 3E, Bartosz Szyler oraz ab­sol­wenci LO XIV:

Dominik Dworniczak

Agnieszka Dudek

Aleksandra Hołownia

Jarosław Kwiecień

Jan Mirkiewicz

Gratulujemy!

Uroczystość wrę­cze­nia sty­pen­dy­stom dy­plo­mów od­była się 23 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jej go­spo­da­rzem był Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk, a za­pro­sze­nie przy­jęli m. in. Ewa Szczęch — dy­rek­tor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Małgorzata Medyk — Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Jolanta Szwedowska — wi­ce­dy­rek­tor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Pan Kurator Roman Kowalczyk, zwra­ca­jąc się do sty­pen­dy­stów, ale i do ich na­uczy­cieli, dy­rek­to­rów szkół i ro­dzi­ców, przy­to­czył słowa Mariana Hemara: Gdyby Polak umiał sys­te­ma­tycz­nie ro­bić to, co robi spon­ta­nicz­nie, wy­ra­ża­jąc na­dzieję, że wła­śnie sys­te­ma­tycz­ność jest re­ceptą na suk­ces, jaki osią­gnęli wy­róż­nieni ucznio­wie i ab­sol­wenci. Ich przed­sta­wi­ciel zaś za­pew­nił, że po­sta­rają się nie za­wieść po­kła­da­nych w nich na­dziei.

Relacja na stro­nie Kuratorium Oświaty