Sukces Jakuba Famulskiego w MOLTMIS!

Na prze­ło­mie lipca i sierp­nia od­był się na Uniwersytecie w Dublinie fi­nał Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (Moltmis!). Uczeń Czternastki — Jakub Famulski zdo­był na tych za­wo­dach srebrny me­dal w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej i wy­róż­nie­nie w kla­sy­fi­ka­cji in­dy­wi­du­al­nej. W ry­wa­li­za­cji brało udział 180 uczniów i 40 dru­żyn z 29 kra­jów z ca­łego świata.

W czę­ści dru­ży­no­wej Jakub mu­siał mię­dzy in­nymi opra­co­wać pod­stawy gra­ma­tyki ję­zyka in­do­ne­zyj­skiego je­dy­nie na pod­sta­wie in­do­ne­zyj­skich opi­sów osiem­dzie­się­ciu sied­miu emoji. W czę­ści in­dy­wi­du­al­nej ana­li­zo­wał m. in. rów­na­nia aryt­me­tyczne za­pi­sane w ję­zyku bi­rom. Język ten na­leży do grupy pla­teau ga­łęzi benue-kongijskiej ro­dziny atlantycko-kongijskiej i uży­wany jest przez uła­mek miesz­kań­ców Nigerii. Ze wszyst­kimi za­da­niami po­ra­dził so­bie do­sko­nale – gra­tu­lu­jemy ta­lentu, wy­trwa­ło­ści i sukcesu!

Do Olimpiady Międzynarodowej kwa­li­fi­ko­wani są naj­lepsi lau­re­aci fi­nału kra­jo­wego. Zachęcamy Czternastkowiczów do udziału w Moltmis! w roku szkol­nym 2017/2018. Informacje prze­ka­żemy pod­czas otwar­cia Roku Olimpijskiego 20 wrze­śnia br.

(CU)