Sukces w XXIII Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej

W dniach 25–30 kwiet­nia w Bergen w Norwegii od­były się za­wody XXIII Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej. W za­wo­dach tych wzięły udział re­pre­zen­tan­cje na­stę­pu­ją­cych kra­jów: Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Ło­twy, Niemiec, Norwegii, Polski oraz Szwecji. Polskę tra­dy­cyj­nie re­pre­zen­to­wało sze­ściu naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nych w fi­nale pol­skiej Olimpiady za­wod­ni­ków. W za­wo­dach przy­znano pięć zło­tych me­dali. Spośród nich aż trzy uzy­skali re­pre­zen­tanci Polski. Trzej po­zo­stali re­pre­zen­tanci Polski uzy­skali srebrne me­dale, a wśród nich Anadi Agrawal, uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Gratulujemy!

Sukces w Olimpiadzie Informatycznej

Zdjęcie ze strony www.oi.edu.pl