Sukcesy naszych gimnazjalistów

Bieżący rok szkolny oka­zał się re­kor­dowy pod wzglę­dem liczby ty­tu­łów lau­re­ata kon­kur­sów „zDolny Ślą­zak Gimnazjalista” — 24 uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi uzy­skało ich aż 39! Najbardziej wszech­stronni oka­zali się dwaj ucznio­wie klasy 3J — Antoni Śmi­doda, który jest lau­re­atem 6 kon­kur­sów (z za­kresu ję­zyka pol­skiego, hi­sto­rii, ma­te­ma­tyki, fi­zyki, geo­gra­fii i che­mii) oraz Jakub Czarny — lau­reat 5 kon­kur­sów (hi­sto­ria, ma­te­ma­tyka, fi­zyka, che­mia i ję­zyk fran­cu­ski). Wojciech Pawłowski z klasy 3M uzy­skał ty­tuł lau­re­ata w czte­rech kon­kur­sach (hi­sto­ria, ma­te­ma­tyka, fi­zyka, geo­gra­fia), zaś trzy­krotną lau­re­atką jest Zofia Bracha, rów­nież z klasy 3M (ję­zyk pol­ski, hi­sto­ria, fi­zyka). Po dwa ty­tuły lau­re­ata uzy­skali Jakub Olejnik z klasy 3J (ję­zyk pol­ski, hi­sto­ria) i Adam Jasiak z klasy 3L (bio­lo­gia, geo­gra­fia). 17 uczniów zo­stało lau­re­atami jed­nego kon­kursu. Najmłodszym zwy­cięzcą jest Jeremiasz Preiss z klasy 1L — lau­reat XII Konkursu Matematycznego.

Przy tej oka­zji warto rów­nież wy­róż­nić Jana Wiącka z klasy 2K, który nie tylko uzy­skał po raz ko­lejny ty­tuł lau­re­ata Konkursu Języka Francuskiego, ale zo­stał naj­młod­szym fi­na­li­stą XL Olimpiady Języka Francuskiego. Martyna Leśniak z klasy 3K uzy­skała po­nadto ty­tuł lau­re­ata I Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, a Maria Filończyk z klasy 3K i Adam Jasiak z klasy 3L — ty­tuły fi­na­li­stów tej olim­piady. Znamy także lau­re­atów Olimpiady Języka Angielskiego Gimnazjalistów - zo­stali nimi Magdalena Słonińska z klasy 3J oraz Mikołaj Pujanek z klasy 2L.

Gratulujemy wszyst­kim uczniom, ich ro­dzi­com i opie­ku­nom naukowym!

XVI Dolnośląski Konkurs Polonistyczny

lau­re­aci

Zofia Bracha 3M

Zuzanna Dybko 3L

Maria Filończyk 3K

Jakub Olejnik 3J

Agnieszka Sokołowska 2L

Antoni Śmi­doda 3J

fi­na­li­ści

Jakub Czarny 3J

Maria Rózga 3K

XVI Dolnośląski Konkurs Historyczny

lau­re­aci

Zofia Bracha 3M

Jakub Czarny 3J

Jakub Olejnik 3J

Wojciech Pawłowski 3M

Antoni Śmi­doda 3J

fi­na­li­ści

Maria Filończyk 3K

Mikołaj Bilski 3J

Piotr Piwowar 3M

XVII Dolnośląski Konkurs Matematyczny

lau­re­aci

Jakub Czarny 3J

Jakub Dawidowicz 2J

Igor Dudkiewicz 3K

Wojciech Pawłowski 3M

Weronika Ploch 3L

Jeremiasz Preiss 1L

Antoni Śmi­doda 3J

fi­na­li­ści

Mikołaj Balwicki 3M

Zofia Bracha 3M

Adam Gil 3J

XVI Dolnośląski Konkurs Fizyczny

lau­re­aci

Mikołaj Balwicki 3M

Zofia Bracha 3M

Jakub Czarny 3J

Wojciech Pawłowski 3M

Antoni Śmi­doda 3J

fi­na­li­ści

Igor Dudkiewicz 3K

Adam Gil 3J

Tytus Grodzicki

Weronika Ploch 3L

XV Dolnośląski Konkurs Geograficzny

lau­re­aci

Antoni Śmi­doda 3J

Adam Jasiak 3L

Wojciech Pawłowski 3M

fi­na­li­ści

Jakub Czarny 3J

Ewa Parszuto 3J

XVI Dolnośląski Konkurs Biologiczny

lau­re­aci

Adam Jasiak 3L

Ewa Parszuto 3J

fi­na­li­ści

Jakub Czarny 3J

Adam Gil 3J

Wojciech Pawłowski 3M

Antoni Śmi­doda 3J

XVI Dolnośląski Konkurs Chemiczny

lau­re­aci

Jakub Czarny 3J

Antoni Śmi­doda 3J

Witold Walkowiak 3J

fi­na­li­ści

Adam Gil 3J

Wojciech Pawłowski 3M

Ewa Parszuto 3J

Mateusz Tomaszewski

X Konkurs Języka Angielskiego

lau­re­aci

Weronika Bularz 3K

Marta Fuks 3L

Maciej Kornicki 3J

Mikołaj Pujanek 2L

Maria Rózga 3K

Magdalena Słonińska 3J

fi­na­li­ści

Igor Dudkiewicz 3K

Witold Walkowiak 3J

Mateusz Suszek 3J

Adam Zawadzki 2K

V Konkurs Języka Francuskiego

lau­re­aci

Jakub Czarny 3J

Jan Wiącek 2K

I Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów

lau­reat

Martyna Leśniak 3K

fi­na­li­ści

Maria Filończyk 3K

Adam Jasiak 3L

 Zdjęcia: A. Maćkowska