Święto Narodowe Trzeciego Maja w Czternastce

W środę, 9 maja w auli  Zespołu Szkół Nr 14 od­była się szkolna uro­czy­stość z oka­zji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Tegoroczna uro­czy­stość była wy­jąt­kowa, po­nie­waż to­wa­rzy­szyło jej prze­ka­za­nie na­szej szkole wro­cław­skiego sztan­daru nie­pod­le­gło­ści, któ­rego de­po­zy­ta­riu­szem była do­tąd Szkoła Podstawowa Nr 63 we Wrocławiu.

Wrocławski sztan­dar nie­pod­le­gło­ści zo­stał ufun­do­wany przez Urząd Miejski we Wrocławiu z oka­zji set­nej rocz­nicy od­zy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści. Sama uro­czy­stość prze­ka­za­nia sztan­daru od­była z udzia­łem pocz­tów sztan­da­ro­wych obu szkół w at­mos­fe­rze po­wagi i po­sza­no­wa­nia. Ceremoniał prze­ka­za­nia pocztu sztan­da­ro­wego wraz z in­sy­gniami (biało-czerwonymi szar­fami i bia­łymi rę­ka­wicz­kami) był ważną czę­ścią szkol­nych ob­cho­dów set­nej rocz­nicy od­zy­ska­nia przez Polskę niepodległości.

Wrocławski sztan­dar nie­pod­le­gło­ści przez dwa ty­go­dnie bę­dzie znaj­do­wał się w szkole – zo­sta­nie umiesz­czony na por­te­rze  obok ga­bloty, w któ­rej znaj­duje się  sztan­dar na­szej szkoły.

Po prze­ka­za­niu sztan­daru od­była się uro­czy­stość z oka­zji rocz­nicy uchwa­le­nia  Konstytucji  3 maja, którą zor­ga­ni­zo­wali ucznio­wie klasy 2E wraz z wy­cho­waw­cami. Ważnymi ele­men­tami pa­trio­tycz­nymi było tra­dy­cyjne od­śpie­wa­nie hymnu pań­stwo­wego, a na­stęp­nie wy­kład na te­mat Konstytucji 3 maja wy­gło­szony przez ucznia klasy 2E, Michała Szachniewicza. Wyświetlono rów­nież film po­ka­zu­jący rys hi­sto­ryczny z dzie­jów Polski, pod­kre­śla­jący walkę Polaków o wol­ność i niepodległość.

W  czę­ści  ar­ty­stycz­nej ucznio­wie re­cy­to­wali m.in. wiersz „Trzeci Maj” i śpie­wali pio­senkę Jacka Kaczmarskiego „Rejtan , czyli ra­port am­ba­sa­dora”. Z du­żym aplau­zem zo­stał przy­jęty wy­stęp szkol­nego ze­społu Garażeria, który wy­ko­nał utwór „Kocham wolność”.

Uroczystość szkolna z oka­zji rocz­nicy uchwa­le­nia Konstytucji 3 maja, po­łą­czona z ce­re­mo­nia­łem prze­ka­za­nia wro­cław­skiego sztan­daru nie­pod­le­gło­ści, była ważną lek­cją hi­sto­rii i pa­trio­ty­zmu dla uczniów Zespołu Szkół Nr 14.

prof. Alicja Doeringer-Krygier, prof. Czesław Zadrożny i klasa 2E – or­ga­ni­za­to­rzy uroczystości