Szkolny Nobel — czterech laureatów konkursu z Czternastki

Konkurs „Szkolny Nobel” ma na celu wy­ło­nie­nie, uho­no­ro­wa­nie i pro­mo­cję naj­wy­bit­niej­szych uczniów Wrocławia. Nagrodą jest sty­pen­dium przy­zna­wane w kil­ku­na­stu ka­te­go­riach. Naszym uczniom przy­znano sty­pen­dia w na­stę­pu­ją­cych dziedzinach:

Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi

przed­mioty hu­ma­ni­styczne — Jakub Czarny, klasa 3J G

przed­mioty matematyczno-przyrodnicze — Antoni Śmi­doda, klasa 3J

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV

in­for­ma­tyka — Tomasz Ponitka, klasa 2A

na­uki spo­łeczne — Aleksandra Kochman, ab­sol­wentka klasy 3E

Gratulujemy!