Tydzień Charytatywny klasy 1D

W dniach 27 li­sto­pada – 1 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 1D zor­ga­ni­zo­wała ak­cję pn. Tydzień Charytatywny. Pomysłodawcami ak­cji byli Magdalena Garczarek i Michał Musiał, któ­rych przez cały ty­dzień wspie­rała cała klasa 1D. Oprócz od­by­wa­ją­cych się w po­szcze­gólne dni kier­ma­szów ak­cja skła­dała się ze zbiórki ksią­żek, odzieży i ar­ty­ku­łów hi­gie­nicz­nych oraz karmy dla zwie­rząt. Dary można było przy­no­sić do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych pu­deł, które usta­wi­li­śmy w holu szkoły w miej­scach ozna­czo­nych pla­ka­tami, które wy­ko­nały Maja Cichocka i Agata Dąbek.

W po­nie­dzia­łek, 27 li­sto­pada ca­ło­ty­go­dniową ak­cję roz­po­czę­li­śmy kier­ma­szem zdro­wej żyw­no­ści. Można było ku­pić na nim ka­napki i sa­łatki, które przy­go­to­wali i sprze­da­wali na każ­dej prze­rwie: Damian Czarnecki, Aleksandra Gaszyńska, Krzysztof Bajorek, Julia Schmidt, Kasia Wierzbicka, Marcin Gurak, Stanisław Rutz oraz Szymon Magdziarczyk.

W czwar­tek nasi zdolni ucznio­wie: Maja Cichocka, Daria Syta, Szymon Magdziarczyk, Julia Czaplicka, Krzysztof Palczyński, Ania Rączkiewicz, Kasia Wierzbicka, Natalia Maciejewska, Zosia Resler, Paulina Nowacka, Olga Szczepańska, Tomek Gładki oraz Tomek Winiarski przy­go­to­wali pyszne, do­mowe wy­pieki, które osło­dziły pod­nie­bie­nia uczniów, na­uczy­cieli i per­so­nelu szkoły.

W su­mie udało się ze­brać 470 zł, które zo­stały prze­ka­zane na rzecz Fundacji „Na Ratunek  Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Magdalena Garczarek i Michał Musiał – or­ga­ni­za­to­rzy akcji

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu