Tydzień promocji Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

12–16 marca 2018 roku klasa 2B pro­mo­wała w szkole Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. W ra­mach tego ty­go­dnia ucznio­wie 2B pro­wa­dzili różne ak­cje cha­ry­ta­tywne. Przez cały ty­dzień ist­niała moż­li­wość wy­gra­nia plu­szaka w za­mian za 5 zł prze­zna­czo­nych na rzecz fun­da­cji. W ca­łej szkole znaj­do­wały się pla­katy re­kla­mu­jące, a na rzut­ni­kach wy­świe­tlane były slajdy na te­mat fun­da­cji i jej pod­opiecz­nych – dzieci wal­czą­cych z cho­robą nowotworową.

15 marca na go­dzi­nie wy­cho­waw­czej od­było się spo­tka­nie z pre­zes fun­da­cji – pa­nią Agnieszką Aleksandrowicz oraz byłą pa­cjentką, a te­raz wo­lon­ta­riuszką – Katarzyną Sobczak. Kasia w wieku 13 lat prze­szła am­pu­ta­cję nogi z po­wodu zło­śli­wego no­wo­tworu ko­ści udo­wej. Jej opo­wieść mo­gła nam wszyst­kim do­kład­nie przy­bli­żyć walkę z ciężką cho­robą. Uczniowie na­szej szkoły mo­gli rów­nież w ciągu tej go­dziny do­wie­dzieć się wię­cej na te­mat dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej oraz obej­rzeć krótki fil­mik do­ty­czący pracy le­ka­rzy w nowo wy­bu­do­wa­nym Przylądku Nadziei i po­znać hi­sto­rie nie­któ­rych pacjentów.

23 marca od­był się kier­masz ciast, ucznio­wie 2B na każ­dej prze­rwie sprze­da­wali słod­kie prze­ką­ski. W ciągu tego ty­go­dnia udało nam się ze­brać kwotę 1100 zł, która zo­stała prze­zna­czona na nową pro­tezę nogi Kasi Sobczak.

Dziękujemy!

Katarzyna Dzik, klasa 2B – główna or­ga­ni­za­torka pro­mo­cji Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu