Tydzień Wolontariatu 2016 – podsumowanie akcji

Jeżeli da­jesz byle jak, to te pie­nią­dze będą byle jak wy­dane. Jeżeli da­jesz do­brze, to zo­staną wy­dane do­brze. A co zna­czy do­brze? To wy­maga wy­siłku, cho­dze­nia, spraw­dza­nia, in­te­re­so­wa­nia się. Zaangażowania. A nie uda­wa­nia wiel­kich gestów.

(Janina Ochojska)

W grud­niu 2016 roku ucznio­wie Czternastki wraz z prof. Marią Czaplińską – ko­or­dy­na­torką szkol­nego wo­lon­ta­riatu pod­jęli się or­ga­ni­za­cji Tygodnia Wolontariatu. Było to przed­się­wzię­cie, w któ­rego ra­mach 12–16 grud­nia nasi ucznio­wie prze­pro­wa­dzali ak­cje ma­jące na celu po­moc róż­nym, wy­bra­nym wcze­śniej or­ga­ni­za­cjom charytatywnym.

Klasowi ko­or­dy­na­to­rzy wo­lon­ta­riatu en­tu­zja­stycz­nie pod­jęli się tego nie­ła­twego i cza­so­chłon­nego za­da­nia, an­ga­żu­jąc do współ­pracy swo­ich ko­le­gów i ko­le­żanki z klas,  ro­dzi­ców i wychowawców.

I tak pierw­szego dnia Tygodnia Wolontariatu obył się kier­masz ciast na rzecz Agatki – pod­opiecz­nej Fundacji Rycerze i Księżniczki, zor­ga­ni­zo­wany przez Emilkę Tomaśko i Natalkę Król. Cały ty­dzień nie­mal we wszyst­kich kla­sach zbie­rano pie­nią­dze do pu­szek w ra­mach ak­cji „Góra Grosza”.

Klasa 3J z Mikołajem Bilskim i Jakubem Czarnym zor­ga­ni­zo­wała ką­cik zbiórki pie­luch, róż­nych środ­ków pie­lę­gna­cjach oraz ubrań i ma­sko­tek dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jaszkotlu.

Podobną zbiórkę oraz kier­masz cha­ry­ta­tywny przy­go­to­wały uczen­nice klasy 1C – Daria Jagiełła i Olga Niedorys. Kasia Dzik i Izabela Kozioł z klasy 1B zor­ga­ni­zo­wały zaś ak­cję i zbiórkę ubrań, za­ba­wek, żyw­no­ści, ozdób cho­in­ko­wych, pre­zen­tów dla Polaków miesz­ka­ją­cych na Kresach.

Akcję po­mocy dla miesz­kań­ców wro­cław­skiego Dziecięcego Domu zor­ga­ni­zo­wał Michał Kroczak  z klasą 1J, gro­ma­dząc m.in. pie­lu­chy, kremy i chu­s­teczki pie­lę­gna­cyjne. Klasa 3M z Pauliną Nitą i Weroniką Francuz przy­go­to­wały kier­masz, pod­czas któ­rego ze­brano 400 zł dla dzieci z Hospicjum Dolnego Śląska.

Olga Szkodzińska z klasą 2E zor­ga­ni­zo­wała ak­cję „Prezent w pu­dełku po bu­tach”, a Jagoda Krzos i Julia Dowgier z 3K ukoń­czyły ak­cję „Opatrunek na ra­tu­nek”. Na ważny gest zde­cy­do­wała się klasa 1M, która za­miast na kla­sowe mi­ko­łajki prze­zna­czyła 300 zł dla dzieci z Hospicjum Dolnego Śląska.

Klasa 1C z Karoliną Jarosz na czele zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę dla Fundacji Tara – Schroniska dla koni. Dom Samotnej Maki w Bardzie wsparła klas 1E (ak­cję ko­or­dy­no­wała Ola Durska), zaś Dom Samotnej Matki we Wrocławiu – klasa 2D (ak­cję ko­or­dy­no­wały Karolina Wilińska i Julia Pikuła. W tym sa­mym cza­sie w szkole od­by­wał się kier­masz ciast, który zor­ga­ni­zo­wała Natalia Pospiech z 1L – uzbie­rane 870 zł prze­ka­zano na rzecz Filipa Jankowiaka, pod­opiecz­nego Fundacji „Krok po kroku”, który pil­nie po­trze­buje pompy in­su­li­no­wej. Martyna Baranek na­to­miast zor­ga­ni­zo­wała z klasą 2M kier­masz ciast, a uzbie­raną kwotę prze­zna­czała na re­ha­bi­li­ta­cję Barbary Porębskiej – na­uczy­cielki cho­rej na stward­nie­nie roz­siane. Odbyły się rów­nież zbiórki na po­trzeby SOS Wiosek Dziecięcych oraz ak­cja „Złotówka od Ciebie”, w któ­rej udział wzięły klasy 1B i 1M.

Wszystkie re­la­cje z Tygodnia Wolontariatu są suk­ce­syw­nie umiesz­czane na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej oraz w dziale wo­lon­ta­riatu, po­nie­waż nie­które z nich jesz­cze trwają.

Wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 14 dzię­kuję wszyst­kim uczniom za zor­ga­ni­zo­wane ak­cje, a ro­dzi­com za wszyst­kie wy­pieki, po­da­runki oraz  współ­pracę ze szkołą. Za przy­nie­sione dary dzię­kuję rów­nież prof. Jadwidze Drabik, prof. Annie Gajdis oraz prof. Oldze Taranek-Wolańskiej. Tydzień Wolontariatu nie prze­bie­gałby z pew­no­ścią tak spraw­nie i w świą­tecz­nej at­mos­fe­rze, gdyby nie po­moc pani Krysi i pana Darka z por­tierni oraz pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cji szkol­nej. Warto za­zna­czyć, że wparło nas rów­nież bar­dzo wielu ano­ni­mo­wych dar­czyń­ców – je­ste­ście niezastąpieni!

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu