Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum Nr 49

Kolejny rocz­nik za­koń­czył na­ukę w Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Nr 14. Rekordowa liczba osią­gnięć na­uko­wych i do­sko­nałe wy­niki eg­za­minu gim­na­zjal­nego są po­wo­dem do dumy i sa­tys­fak­cji! Uczniowie klas pierw­szych i dru­gich po­że­gnali ab­sol­wen­tów i jesz­cze raz na­gro­dzić bra­wami  wy­róż­nio­nych. Do tra­dy­cji Czternastki na­leży przy­zna­wa­nie me­dali ab­sol­wen­tom, któ­rzy osią­gnęli wy­bitne osią­gnię­cia w olim­pia­dach i kon­kur­sach. W tym roku otrzy­mali je z rąk Dyrektora, Marka Łaź­niaka na­stę­pu­jący uczniowie:

Zofia Bracha, klasa 3M

Jakub Czarny, klasa 3J

Igor Dudkiewicz, klasa 3K

Adam Jasiak, klasa 3L

Ewa Parszuto, klasa 3J

Wojciech Pawłowski, klasa 3M

Antoni Śmi­doda, klasa 3J

Witold Walkowiak, klasa 3J

Gratulujemy!

Dyrektor wrę­czył po­nadto na­grody wszyst­kim te­go­rocz­nym lau­re­atom i fi­na­li­stom, rów­nież uczniom klas pierw­szych i dru­gich. Na uwagę za­słu­guje fakt, że dwoje uczniów — Olga Adhikari oraz Jan Wiącek uzy­skało ty­tuły fi­na­li­stów olim­piad ad­re­so­wa­nych do li­ce­ali­stów. Nagrody Dyrektora otrzy­mali rów­nież ucznio­wie za­an­ga­żo­wani w dzia­łal­ność szkol­nego wo­lon­ta­riatu oraz w dzia­ła­nia Samorządu Uczniowskiego, a także ci, któ­rzy re­pre­zen­to­wali szkołę w za­wo­dach spor­to­wych. Wychowawcy wraz z przed­sta­wi­cie­lami dy­rek­cji wrę­czyli uczniom świa­dec­twa z wyróżnieniem.

Uroczystość, przy­go­to­waną przez uczniów klasy 2M pod kie­run­kiem wy­cho­wawcy, prof. Andrzeja Gościeja, uświet­nił wy­stęp ar­ty­styczny Marii i Leona Lepkowskich.

Zdjęcia: E. Serkowska