Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w LO XIV

Rok szkolny 2016/2017 można uznać za za­koń­czony suk­ce­sem — wpraw­dzie cze­kamy jesz­cze na wy­niki eg­za­mi­nów  ma­tu­ral­nych, ale młodsi ko­le­dzy te­go­rocz­nych ab­sol­wen­tów, po­dob­nie jak oni, otrzy­mali z rąk Dyrektora Szkoły, Marka Łaź­niaka na­grody za osią­gnię­cia na­ukowe, dzia­ła­nia na rzecz in­nych w ra­mach szkol­nego wo­lon­ta­riatu, a także za za­an­ga­żo­wa­nie w dzia­łal­ność Rady Samorządu Uczniowskiego i re­pre­zen­to­wa­nie Czternastki w za­wo­dach spor­to­wych. Liczna grupa otrzy­mała świa­dec­twa z wy­róż­nie­niem, które wrę­czyli na sce­nie wy­cho­wawcy klas wraz z przed­sta­wi­cie­lami dy­rek­cji. Uroczystość, przy­go­to­waną przez uczniów klasy 2B pod kie­run­kiem prof. Doroty Banaś, uświet­nił po­kaz walca wie­deń­skiego (tan­ce­rzami byli Julia Domaradzka z klasy 1D oraz Kamil Sokołowski z klasy 1A), który wpro­wa­dził wszyst­kich w wa­ka­cyjny na­strój, po­dob­nie jak plan­sza z eg­zo­tycz­nym krajobrazem.

Zdjęcia: E. Serkowska