Vivant professores!

Zgodnie z tra­dy­cją Rada Samorządu Uczniowskiego rów­nież w tym roku szkol­nym ogło­siła ple­bi­scyt pod na­zwą „Złote Psory”. Społeczność uczniow­ska wy­bie­rała naj­lep­szych na­uczy­cieli w na­stę­pu­ją­cych sied­miu ka­te­go­riach: Złoty Wykładowca, Błyskotliwy Humorysta, Duch Sportu, Pomocna Dłoń, Wielki Aktywista, Wcielenie Sprawiedliwości oraz Kosa Roku. Podczas uro­czy­stej Gali spo­śród pię­ciorga no­mi­no­wa­nych w każ­dej ka­te­go­rii za­szczytne ty­tuły otrzymali:

Złoty Wykładowca — prof. Michał Łuczyk

Błyskotliwy Humorysta — prof. Andrzej Gościej

Duch Sportu — prof. Robert Kiniorski (który nie­za­leż­nie od po­gody przy­jeż­dża do szkoły na ro­we­rze, da­jąc do­bry przy­kład uczniom)

Pomocna Dłoń — prof. Marian Bąk

Wielki Aktywista — prof. Cezary Urban

Wcielenie Sprawiedliwości — ks. Wojciech Zięba

Kosa Rokuprof. Katarzyna Duńska-Urban

Na za­koń­cze­nie pro­wa­dzący galę, Kamila Kaźmierczak oraz Michał Pławucki, w imie­niu wszyst­kich uczniów po­dzię­ko­wali ca­łemu gronu pe­da­go­gicz­nemu za za­pał i serce wkła­dane w na­ucza­nie: Mamy świa­do­mość, że kształ­to­wa­nie nie tylko na­szej wie­dzy czy umie­jęt­no­ści, ale i świa­to­po­glądu jest za­da­niem nie­zwy­kle trud­nym, od­po­wie­dzial­nym i nie za­wsze od razu daje po­żą­dane efekty. Jednak my, ucznio­wie bar­dzo do­ce­niamy tę pracę, i mimo że w przy­pły­wie emo­cji i du­żej ilo­ści za­jęć zda­rza nam się nie oka­zy­wać tego, je­ste­śmy na­prawdę bar­dzo wdzięczni. W tej sali sie­dzą na­uczy­ciele bę­dący dla nas au­to­ry­te­tami, sta­no­wią­cymi godny do na­śla­do­wa­nia w wielu dzie­dzi­nach wzór oraz osoby, z któ­rymi za­wsze mo­żemy po­roz­ma­wiać i które ni­gdy nie od­mó­wią nam po­mocy. Bardzo, bar­dzo za to dziękujemy!

Podczas po­sie­dze­nia Rady Pedagogicznej, która od­była się 17 paź­dzier­nika, Dyrektor Marek Łaź­niak wrę­czył na­grody za szcze­gólne za­an­ga­żo­wa­nie na­uczy­cie­lom: Dorocie Banaś, Jerzemu Biniewiczowi, Marii Czaplińskiej, Andrzejowi Gościejowi, Marianowi Piszczkowi, Annie Rabiedze, Ludmile Szterenberg, Ewelinie Śmia­łek, Cezaremu Urbanowi, Maciejowi Urczyńskiemu, Czesławowi Zadrożnemu; wy­cho­waw­com Internatu: Dorocie Hetmańczuk i Janinie Pieńkowskiej oraz pe­da­gog Magdalenie Cenker-Żłobińskiej. Nagrody otrzy­mali rów­nież pra­cow­nicy ad­mi­ni­stra­cji i ob­sługi: Wojciech Siwoń, Dariusz Szałapata, Krystyna Horyza, Dariusz Olbert, Ewa Dziubata, Grażyna Dupla i Dariusz Pawlik.

19 paź­dzier­nika w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego od­była się uro­czy­stość z oka­zji Dnia Edukacji Narodowej zor­ga­ni­zo­wana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka. Wśród wy­róż­nio­nych na­uczy­cieli i dy­rek­to­rów wro­cław­skich szkół był Dyrektor Marek Łaź­niak, który otrzy­mał Nagrodę Kuratora.

Nagroda Kuratora ML

12 paź­dzier­nika pod­czas uro­czy­sto­ści z oka­zji Dnia Edukacji Narodowej w Imparcie Nagrodę Prezydenta Wrocławia otrzy­mała z rąk Rafała Dutkiewicza Alicja Doeringer-Krygier.

Nagroda prezydenta Krygier

fot. UM

 Gratulujemy wszyst­kim wy­róż­nio­nym nauczycielom!