Wolontariat — podziękowania

Przyłączany się do po­dzię­ko­wań dla za­an­ga­żo­wa­nych w dzia­ła­nia cha­ry­ta­tywne uczniów, ich ro­dzi­ców i nauczycieli!

Szkolny ko­or­dy­na­tor wo­lon­ta­riatu — prof. Maria Czaplińska