Wrocławski Bieg Sponsorowany 2018

21 marca, czyli pierw­szego dnia wio­sny ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 14 po raz piąty już uczest­ni­czyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Tym ra­zem od­był się on przy Hali Stulecia – w wy­zna­czo­nej przez or­ga­ni­za­to­rów tra­sie wo­kół Iglicy. Młodzież na­szej szkoły od­dała swoje uzbie­rane zło­tówki w wy­so­ko­ści 15 zło­tych i wię­cej, aby póź­niej wy­bie­gać okrą­że­nia w myśl idei wspo­ma­ga­nia pod­opiecz­nych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.  Tym ra­zem dla fun­da­cji udało się nam uzbie­rać 681 zło­tych i 70 groszy.

Jedno okrą­że­nie o dłu­go­ści około 300 me­trów było dla 31 uczniów na­szej szkoły po­zy­tyw­nym wy­zwa­niem do walki przede wszyst­kim z sobą. Nad bez­pie­czeń­stwem uczniów czu­wała prof. Maria Czaplińska i prak­ty­kantki AWF – Emilia Kołodziejczyk i Dagna Żur.

Najwięcej okrą­żeń, bo aż 55 prze­biegł Michał Lisowski z klasy 2M, zaś 49 okrą­żeń wy­ko­nał Michał Kozdrowski z 2J, Mikołaj Bilski z 1E – 28 okrą­żeń, Michał Kroczak z 2J – 26.  Dziewczęta po­ra­dziły so­bie rów­nie do­sko­nale i więk­szość z nich prze­bie­gła od 16 do 36 okrą­żeń. Wiktoria Bilińska z 2J prze­bie­gła 36 okrą­żeń, Wiktoria Gaweł z 2K – 33, Martyna Jaśkiewicz z 2J, Marianna Suseł z 3K, Natalia Szymańska z 3K – 32, Marta Strymer z 2K i Gabrysia Romaszkiewicz z 2L – 31,  Maja Włodarczyk z 2M – 29, Ala Zawadzka i Martyna Lüdtke z 2M oraz Miłka Waniak z 1E – 28, Daria Jagiełła z 2C – 26, Emilia Kuśmierczyk z 2K i Kornelia Adamek z 2J, Maja Hermanowska z 2F – 25 okrą­żeń. Pozostali ucznio­wie z na­szej szkoły, któ­rzy wzięli udział w im­pre­zie, to: Patrycja Janicka, Kamila Jaśkiewicz, Hanna Kozioł, Pola Krupiarz, Liwia Rajczakowska z 2J, Alicja Wrońska, Barbara Majewska z 2M, Jakub Smolny z 2C, Małgorzata Kudrawiec z 2M, Martyna Nykiel z 2M, Aleksandra Pierzga, Karolina Sołowiej z 2C, Jan Barć z 2F.

Dziękujemy!

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu