Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w roku szkol­nym 2018/2019. Podręczniki do na­uki ję­zyka an­giel­skiego, ję­zyka fran­cu­skiego i  ję­zyka hisz­pań­skiego będą po­dane przez na­uczy­cieli po prze­pro­wa­dze­niu te­stów plasujących.

Podręczniki dla uczniów trze­ciej klasy Gimnazjum Nr 49 za­pew­nia szkoła.

Wykaz pod­ręcz­ni­ków w roku szkol­nym 2018/2019