Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

Gratulujemy uczniom Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz ich na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com do­sko­na­łych wy­ni­ków eg­za­minu gim­na­zjal­nego! Oto śred­nie wy­niki szkoły:

ję­zyk pol­ski — 92,7% (Wrocław — 75,3%)
hi­sto­ria — 91% (Wrocław — 66,9%)
ma­te­ma­tyka — 91,5% (Wrocław — 58,3%)
przed­mioty przy­rod­ni­cze — 89% (Wrocław — 59,4%)
ję­zyk an­giel­ski pod­sta­wowy — 98,7% (Wrocław — 77,8%)
ję­zyk an­giel­ski roz­sze­rzony — 93,7% (Wrocław — 60,8%)