XLIII Olimpiada Języka Angielskiego

Z dumą in­for­mu­jemy, że Bartosz Woźniak z klasy 2E nie tylko uzy­skał ty­tuł lau­re­ata 43. Olimpiady Języka Angielskiego, ale ją wy­grał, zaj­mu­jąc 1. miej­sce w Polsce! Long live the King!
Adamowi Zawadzkiemu z klasy 1D, fi­na­li­ście, za­bra­kło je­dy­nie dwóch punk­tów do uzy­ska­nia ty­tułu laureata.

Serdeczne gra­tu­la­cje!

Koordynator — prof. Janusz Kawa