XLV Olimpiada Geograficzna

Łu­kasz Biesiadecki z klasy 2C oraz Wojciech Pawłowski z klasy 2B jako je­dyni z Okręgu Wrocławskiego (obej­mu­ją­cego wo­je­wódz­twa dol­no­ślą­skie i opol­skie) uzy­skali ty­tuł lau­re­ata w ju­bi­le­uszo­wej XLV Olimpiadzie Geograficznej.

Wojtek Pawłowski uzy­skał 2. lo­katę w kraju, dzięki czemu za­kwa­li­fi­ko­wał się do obozu przy­go­to­wu­ją­cego do udziału w olim­pia­dach mię­dzy­na­ro­do­wych w Hong Kongu oraz Olimpiadzie Bałtyckiej.

Uczniom i opie­ku­nowi na­uko­wemu,  prof. Andrzejowi Gościejowi gra­tu­lu­jemy sukcesu!