XVII Radosna Parada Niepodległości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Z oka­zji 100. rocz­nicy od­zy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści uli­cami Wrocławia prze­szła XVII Radosna Parada Niepodległości. W tym  roku miała ona wy­jąt­kowy cha­rak­ter. Ruszyła z czte­rech hi­sto­rycz­nych miejsc Wrocławia i po­łą­czyła się na Placu Wolności. Zostaliśmy przy­dzie­leni do po­chodu pod na­zwą „Białe Róże” star­tu­ją­cego z alei Słowackiego. Dominującą formą prze­bra­nia stro­jów na­szych uczniów była biel. Inspiracją dla prze­brań była rów­nież pol­ska pieśń pa­trio­tyczna pt. „Białe Róże” (znana bar­dziej jako „Rozkwitały pąki bia­łych róż”). Przebrani by­li­śmy rów­nież za wy­bitne po­sta­cie z po­czątku two­rze­nia nie­pod­le­gło­ści Polski, jak Ignacy Paderewski, żoł­nie­rze gen. Hallera. Idąc uli­cami Wrocławia z wpię­tymi w klapy ko­ty­lio­nami, trzy­ma­jąc w dło­niach biało-czerwone flagi,  god­nie uczci­li­śmy 100 rocz­nicę od­zy­ska­nia niepodległości.

Oficjalne uro­czy­sto­ści roz­po­częły się na placu Wolności, gdzie wspól­nie z uczniami in­nych wro­cław­skich szkół od­śpie­wa­li­śmy hymn pań­stwowy i za po­mocą biało– czer­wo­nych fo­lii utwo­rzy­li­śmy wielką flagę Polski wi­dzianą z lotu ptaka.  Tegoroczne prze­bra­nia uczniów (oprócz po­staci Piłsudskiego i kilku do­sko­na­łych Paderewskich) oraz pra­co­chłonne, efek­towne re­kwi­zyty, ta­kie jak for­te­pian ze sty­ro­pianu i kilka mniej­szych, wy­ko­na­nych z pa­pieru, były efek­towne i przy­cią­gały uwagę prze­chod­niów. Nasz udział w uczcze­niu wiel­kiej rocz­nicy 100-lecia nie­pod­le­gło­ści Polski na­leży uznać za udany. Serdeczne po­dzię­ko­wa­nie dla na­szych uczniów za wspa­niałą pa­trio­tyczną po­stawę w dniu na­ro­do­wego święta Polski.

Koordynator Radosnej Parady Niepodległości

Czesław Zadrożny

Zdjęcia: E. Serkowska