XXIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2017

We wto­rek, 28 marca 2017 r. o go­dzi­nie 12:00 w Centrum Historii Zajezdnia od­był się fi­nał wro­cław­skiej edy­cji XXIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Uroczystość po­pro­wa­dziła Maria Zawartko – Przewodnicząca Jury i Komitetu Organizacyjnego Konkursu Ośmiu, która przed­sta­wiła za­pro­szo­nych go­ści, dy­rek­to­rów szkół, opie­ku­nów grup wo­lon­ta­riac­kich oraz wo­lon­ta­riu­szy. Wśród nich po­wi­tano pana Włodzimierza Patalskiego, se­kre­ta­rza Miasta Wrocławia, prze­wod­ni­czą­cego Rady Miejskiej Wrocławia, pana Jacka Ossowskiego, prze­wod­ni­czącą Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia pa­nią Urszulę Wanat, prze­wod­ni­czą­cego Komisji Edukacji Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia oraz członka Komitetu Organizacyjnego pana Bohdana Aniszczyka, pana Jarosława Delewskiego, dy­rek­tora Departamentu Edukacji, pa­nią dy­rek­tor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Ewę Szczęch, pa­nią dy­rek­tor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorotę Feliks, pa­nią dy­rek­tor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Ewę Monastyrską, pana dy­rek­tora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Marka Mutora oraz człon­ków Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego XXIII edy­cji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych Wrocławia”. Pani Maria Zawartko bar­dzo cie­pło przy­wi­tała rów­nież dy­rek­to­rów szkół, opie­ku­nów wo­lon­ta­riatu, na­uczy­cieli, za­pro­szo­nych go­ści i wszyst­kich uczest­ni­ków Konkursu Ośmiu Wspaniałych.

Po po­wi­ta­niu głos za­brał dy­rek­tora Departamentu Edukacji, Jarosław Delewski, gra­tu­lu­jąc wszyst­kim wo­lon­ta­riu­szom, dzię­ku­jąc im za po­zy­tywną ener­gię i za po­dej­mo­wa­nie dzia­łań na rzecz po­trze­bu­ją­cych. Uczestników Gali po­wi­tał go­spo­darz Centrum Historii Zajezdnia pan dy­rek­tor Marek Mutor, za­pra­sza­jąc do pla­no­wa­nia dzia­łań w Centrum Historii Zajezdnia — miej­scu, gdzie za pól roku po­wsta­nie Centrum Wolontariatu — oraz do zwie­dza­nia miej­sca pamięci.

Pani Maria Zawartko ogło­siła wy­niki ob­rad Jury, do­da­jąc, że w tym roku zo­stało zgło­szo­nych in­dy­wi­du­al­nie 32 wo­lon­ta­riu­szy (4 uczniów szkoły pod­sta­wo­wej, 15 uczniów gim­na­zjów, 10 szkół po­nad­gim­na­zjal­nych oraz dwie osoby zgło­szone przez or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­dowe). Do kon­kursu gru­po­wego zgłoszono15 ze­spo­łów, które re­pre­zen­to­wały grupy li­czące od kil­ku­na­stu do kil­ku­dzie­się­ciu wolontariuszy.

W ka­te­go­rii „Ośmiu Wspaniałych Wrocławia” ty­tuł lau­re­ata zdo­był mię­dzy in­nymi Szymon Armata, uczeń LO XIV, wo­lon­ta­riusz od sze­ściu lat. O swo­ich dzia­ła­niach mówi: „Wolontariat na­uczył mnie, że od­da­jąc bez­in­te­re­sow­nie swoje serce in­nym, mo­żemy zy­skać naj­więk­szą war­tość – szczę­ście dru­giego czło­wieka”. Wyróżnienie otrzy­mał Jakub Czarny, uczeń Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu, wo­lon­ta­riusz od trzech lat. O so­bie mówi: „Wolontariat od­mie­nił mój spo­sób pa­trze­nia na świat. Pokazał mi, że sta­wia­jąc so­bie ko­lejne cele w ży­ciu, można wiele osią­gnąć.” Kolejna wy­róż­niona z Czternastki to Natalia Mleczak, uczen­nica LO XIV im. Polonii Belgijskiej w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu, wo­lon­ta­riuszka od ośmiu lat. O swoim wo­lon­ta­ria­cie mówi: „Praca na rzecz in­nych spra­wia mi ogromną przy­jem­ność, dla­tego za­mie­rzam ją kon­ty­nu­ować an­ga­żu­jąc się w róż­nego ro­dzaju dzia­ła­nia społeczne.”

Zespół Szkół Nr 14 re­pre­zen­to­wali na­stę­pu­jący uczniowie:

  1. Natalia Mleczak, 3E
  2. Karolina Jarosz, 2C
  3. Szymon Armata, 2D
  4. Jakub Czarny, 3J
  5. Jagoda Krzos, 3K
  6. Emilia Tomaśko, 2K
  7. Martyna Baranek, 2M

Gratulujemy Natalii, Szymonowi, Jakubowi i wszyst­kim po­zo­sta­łym nominowanym!

Ko­or­dy­na­torka szkol­nego wo­lon­ta­riatu — prof. Maria Czaplińska

 Sylwetki wyróżnionych

 SZYMON ARMATA Z KLASY 2D

Wolontariusz od sze­ściu lat. Skromny, na­tu­ralny, kon­se­kwentny w dzia­ła­niu. Od kilku lat po­maga schro­ni­skom dla zwie­rząt, wy­ko­nu­jąc prace po­rząd­kowe przy psach, ko­tach i ko­niach. Systematycznie w współ­pra­cuje z Fundacją „Pod Psią Gwiazdą” w Polanicy Zdroju. Angażuje się rów­nież w ak­cje dla zwie­rząt pro­wa­dzone przez szkolny wo­lon­ta­riat. Oprócz tego współ­re­ali­zuje kon­certy cha­ry­ta­tywne, m.in. pod­czas Wielkiej Orkiestry Świą­tecz­nej Pomocy. Wspólnie ko­le­gami z in­ter­natu pod­czas Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia two­rzy świą­teczną at­mos­ferę dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu, wno­sząc mnó­stwo ra­do­ści i uśmie­chu do szpi­tal­nej co­dzien­no­ści ma­łych pa­cjen­tów. Na co dzień po­maga swoim ko­le­żan­kom i ko­le­gom na­uce. Jest prze­wod­ni­czą­cym Młodzieżowej Rady Internatu. O swo­ich dzia­ła­niach mówi „Wolontariat na­uczył mnie, że od­da­jąc bez­in­te­re­sow­nie swoje serce in­nym, mo­żemy zy­skać naj­więk­szą war­tość – szczę­ście dru­giego człowieka”

NATALIA MLECZAK Z KLASY 3E

Wolontariuszka od ośmiu lat. Sprawna or­ga­ni­za­torka, życz­liwa, ener­giczna.. Bierze udział w róż­no­rod­nych ak­cjach cha­ry­ta­tyw­nych – zbiór­kach pie­nię­dzy, odzieży, żyw­no­ści, i in­nych nie­zbęd­nych rze­czy dla po­trze­bu­ją­cych. Współorganizowała spo­tka­nia świą­teczne w Schronisku św. Brata Alberta we Wrocławiu.. Przez rok pro­wa­dziła za­ję­cia ta­neczne dla dziew­czy­nek w pa­ra­fii Chrystusa Króla we Wrocławiu. Wystawiła z nimi spek­takl z wła­sną cho­re­ogra­fią „Tacy sami jak my”. Wielokrotnie włą­czała się w ak­cje or­ga­ni­zo­wane przez in­sty­tu­cje kul­tu­ralne i miej­skie we Wrocławiu, m.in. Wrocław Business Run, , świa­towy Dzień Jazzu.. Wrocławskie Mistrzostwa w bad­min­tona dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­alną i au­ty­zmem. Jest ani­ma­torką pod­czas ko­lo­nii dla dzieci pro­wa­dzo­nych przez Salezjańskie Centrum Młodzieżowe „LINA”,. Współpracuje z Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „ŚWIETLIKI”. Angażuje się w pro­mo­wa­nie ak­tyw­nej po­stawy ko­biet w biz­ne­sie i za­chę­ca­nie ich do przyj­mo­wa­nia przy­wód­czej roli w dzie­dzi­nie eko­no­micz­nej i spo­łecz­nej. O swoim wo­lon­ta­ria­cie mówi „Praca na rzecz in­nych, spra­wia mi ogromną przy­jem­ność, dla­tego za­mie­rzam ja kon­ty­nu­ować, an­ga­żu­jąc się w róż­nego ro­dzaju dzia­ła­nia społeczne.

JAKUB CZARNY Z KLASY 3J

Wolontariusz od trzech lat. Dojrzały, od­po­wie­dzialny, kon­se­kwentny w dzia­ła­niu. Jest au­to­rem przed­się­wzię­cia Charytatywny Wieczór Kulturalny „Kolorowy Uśmiech” – kon­certu, pod­czas któ­rego wy­stę­po­wały ze­społy śpie­wa­cze, ta­neczne, in­stru­men­talne. Impreza – dzięki sta­ra­niom Jakuba zo­stała ob­jęta pa­tro­na­tem Teatru Małego, księ­garni in­ter­ne­to­wej Kraina Książek, Oleofarmu i Opery Wrocławskiej. Zebrane datki zo­stały prze­ka­zane na re­ha­bi­li­ta­cję Paulinki, pod­opiecz­nej Fundacji „Potrafię Pomóc”. Przeprowadził rów­nież ak­cję „Słodki Uśmiech” – na rzecz Milenki, pa­cjentki Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci oraz „Kiermasz dla Emilki” – dla pod­opiecz­nej Dolnośląskiej Fundacji Ochrony Zdrowia. Zorganizował zbiórkę środ­ków pie­lę­gna­cyj­nych dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Jaszkotlu. O so­bie mówi: „Wolontariat od­mie­nił mój spo­sób pa­trze­nia na świat. Pokazał mi, że sta­wia­jąc so­bie ko­lejne cele można wiele osiągnąć”.