XXIX Olimpiada Filozoficzna

Do etapu okrę­go­wego XXIX Olimpiady Filozoficznej za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie LO XIV:

Bartosz Szyler, klasa 3E

Jan Wodziński, klasa 2A

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Maja Dados