Zakończenie Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym w sezonie 2017/ 2018

18 maja 2018 roku od­był się ostatni tur­niej Mistrzostw Dolnego Ślą­ska Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. W se­zo­nie od wrze­śnia do maja od­było się osiem im­prez we wszyst­kich dol­no­ślą­skich ośrod­kach, w któ­rych od­bywa się szko­le­nie bry­dżo­wej młodzieży.

W ostat­nim tur­nieju wy­stą­piło 29 par. Na trze­cim miej­scu zna­lazł się nasz te­go­roczny ab­sol­went, Szymon Ostrowski, który grał w pa­rze z Alicją Myśliwiec z Bolesławca. Czwarte miej­sce za­jęły zaś na­sze naj­młod­sze za­wod­niczki – Wiktoria Bilińska i Joanna Suwaj (2J). Na ósmym miej­scu zna­leźli się Filip Biliński (1A) z Damianem Czarneckim (1D), a na dzie­sią­tym –   Adam Jasiak (1C) i Piotr Olejnik (2A).

Po za­koń­cze­niu tur­nieju od­była się ce­re­mo­nia za­koń­cze­nia se­zonu 2017/ 2018. Uroczystość była dla nas nie­zwy­kle miła. Najpierw punk­ta­cję dłu­go­fa­lową wy­grał Oskar Tokarczuk, po­twier­dza­jąc, że ten se­zon na Dolnym Ślą­sku na­le­żał do niego. Odbyło się to w bar­dzo emo­cjo­nu­ją­cych oko­licz­no­ściach. Po pod­li­cze­niu punk­tów dłu­go­fa­lo­wych oka­zało się, że trzech za­wod­ni­ków ma do­kład­nie taka samą ich liczbę. Oprócz Oskara byli to Dominik Hołyś z Lubania

i Kacper Błasiak z Zespołu Szkół Akademickich PWr. Trzeba było się­gnąć do re­gu­la­minu za­wo­dów i oka­zało się, że de­cy­duje wtedy liczba pierw­szych miejsc w za­wo­dach eli­mi­na­cyj­nych. To nie roz­strzy­gnęło pro­blemu, bo każdy z nich wy­grał po dwa tur­nieje. Porównano więc liczbę dru­gich miejsc i do­piero wtedy Oskar oka­zał się zwy­cięzcą. Dziewiąte miej­sce za­jął Szymon Armata, a na czter­na­stym zna­leźli się Wiktoria Bilińska, Joanna Suwaj i Piotr Olejnik. W pierw­szej dwu­dzie­stce zna­leźli się jesz­cze: Filip Biliński, Damian Czarnecki i Adam Jasiak. Ogólnie star­to­wało 129 zawodników.

W kon­ku­ren­cji szkół na­sze li­ceum za­jęło zde­cy­do­wa­nie pierw­sze miej­sce, a na­sze gim­na­zjum zna­la­zło się na miej­scu pią­tym. Ogólnie star­to­wały 22 szkoły z Dolnego Śląska.

Brydżowy se­zon 2017/ 2018 na­leży uznać za nie­zwy­kle udany.

prof. Marek Markowski – tre­ner bry­dża sportowego