Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt

1–12 lu­tego 2018 r. miesz­kańcy na­szego in­ter­natu zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę da­rów dla pod­opiecz­nych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Śla­zo­wej 2.

W prze­pro­wa­dzo­nej ak­cji wzięli udział ucznio­wie ze wszyst­kich grup. Udało nam się ze­brać: około 50 kg su­chej karmy, koce, ar­ty­kuły po­ście­lowe, ręcz­niki, ak­ce­so­ria dla zwie­rząt, m.in. smy­cze, ob­roże oraz czarno-białe ga­zety do wy­ście­la­nia le­go­wisk dla szczeniąt.

Zebrane dary tra­fiły już do po­trze­bu­ją­cych zwierząt.

Koordynatorami ak­cji byli: prof. Ewa Pawłowska, prof. Ryszard Norowicz i prof. Zbigniew Rybus – na­uczy­ciele pra­cu­jący w szkol­nym internacie.

prof. Ewa Pawłowska