zDolny Ślązak Gimnazjalista — etap powiatowy

Z dumą in­for­mu­jemy, że do po­wia­to­wego etapu kon­kur­sów zDolny Ślą­zak Gimnazjalista za­kwa­li­fi­ko­wało się 50 uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Trzech uczniów sta­ruje we wszyst­kich czę­ściach — Stanisław Nowakowski z klasy 2L oraz Jakub Kryszak i Stanisław Reda z klasy z klasy 3J. Szesnaścioro uczniów za­kwa­li­fi­ko­wało się do dwóch czę­ści. 29 uczniów za­kwa­li­fi­ko­wało się do po­wia­to­wego etapu dwóch kon­kur­sów ję­zy­ko­wych zDolny Ślą­zak Gimnazjalista.
Gratulujemy wszyst­kim na­szym gim­na­zja­li­stom oraz ich opiekunom!

Blok hu­ma­ni­styczny — etap po­wia­towy 
1. Czuwara Antoni    3J
2. Dawidowicz Jakub    3J
3. Góralska Julia    3J
4. Janiak Melania    3J
5. Kaśków Olga    3J
6. Kłopotowska Klaudia    3J
7. Korgiel Matylda    3J
8. Kryszak Jakub    3J
9. Marcoń Wiktoria    3J
10. Mazur Stanisław    2L
11. Mazurek Aleksandra    3J
12. Moskal Daria    3L
13. Nowakowski Stanisław    2L
14. Pabian Wiktoria    3J
15. Piotrowski Jakub    3J
16. Rabiega Filip    3L
17. Reda Stanisław    3J
18. Sradomska Barbara    3J
19. Stanisławska Marika    3J
20. Śniady Justyna    3J
21. Zdobylak Rafał    2M
22. Złotorowicz Maciej    3J
23. Zygmunt Maciej    3J

Blok matematyczno-fizyczny 
1. Czeczenikow Teodor    3J
2. Dawidowicz Jakub    3J
3. Gałkiewicz Jan    2M
4. Góralska Julia    3J
5. Janiak Melania    3J
6. Korgiel Matylda    3J
7. Kryszak Jakub    3J
8. Kuczyński Dominik    3J
9. Ła­będzki Mikołaj    3J
10. Ła­koma Beata    3K
11. Marcoń Wiktoria    3J
12. Masłosz Mariusz    2L
13. Nowakowski Stanisław    2L
14. Osajda Stanisław    3L
15. Pabian Wiktoria    3J
16. Patałuch Jakub Jarosław    3K
17. Piotrowski Jakub    3J
18. Preiss Jeremiasz    2L
19. Pujanek Mikołaj    2M
20. Rabiega Filip    3L
21. Reda Stanisław    3J
22. Rozbicki Patryk    3L
23. Suwaj Grzegorz    3M
24. Szymański Krzysztof    2L
25. Tkocz Paweł Tomasz    3M
26. Wiącek Jan    3K
27. Wiśniewski Marek    2K
28. Zamiar Jan    3K
29. Zdobylak Błażej    3L

Blok przy­rod­ni­czy 
1. Bazan Hanna    2J
2. Borska Wiktoria    3K
3. Czeczenikow Teodor    3J
4. Dobrucki Krzysztof    3K
5. Furykiewicz Tadeusz    3J
6. Jamer Dawid    3M
7. Kryszak Jakub    3J
8. Kuczyński Dominik    3J
9. Minowska Izabela    3L
10. Nowakowski Stanisław    2L
11. Preiss Jeremiasz    2L
12. Reda Stanisław    3J
13. Rozbicki Patryk    3L
14. Sradomska Barbara    3J
15. Śniady Justyna    3J
16. Wąsowicz Tomasz    3M
17. Wiśniewski Marek    2K
18. Zamiar Jan    3K
19. Zdobylak Rafał 2M

Konkurs Języka Angielskiego
1. Kornelia Adamek 2J
2. Miriam Bouhajeb 3L
3. Jakub Dawidowicz 3J
4. Melania Janiak 3J
5. Jakub Kaleta 2M
6. Aylin Kökten 3J
7. Wojciech Kuc 3K
8. Stanisław Mazur 2L
9. Izabela Minowska 3L
10. Stanisław Nowakowski 2L
11. Wiktoria Pabian 3J
12. Helena Piekarska 3L
13. Mikołaj Pujanek 3L
14. Filip Rabiega 3L
15. Patryk Rozbicki 3L
16. Agnieszka Sokołowska 3L
17. Jakub Szpak 3M
18. Krzysztof Szymański 2L
19. Adam Zawadzki 3K

Konkurs Języka Francuskiego
1. Izabela Minowska 3L
2. Stanisław Osajda 3L
3. Jan Śmi­doda 2L
4. Jan Wiącek 3K

Konkurs Języka Niemieckiego
1. Kay Czułek 2M
2. Stanisław Nowakowski 2L
3. Mikołaje Pujanek 3L
4. Jagna Radomska 2J
5. Jakub Szpak 3M
6. Jan Zamiar 3M

Etap po­wia­towy kon­kur­sów w bloku hu­ma­ni­stycz­nym, matematyczno-fizycznym i przy­rod­ni­czym od­bę­dzie się w Zespole Szkół Nr 14, sala 212. Wymienieni ucznio­wie są w tym dniu zwol­nieni z lek­cji. Prosimy o zgła­sza­nie się z le­gi­ty­ma­cją szkolną o godz. 11:30. Obowiązuje strój galowy!

Ży­czymy powiedzenia!