Żegnamy Edwarda Kalisza

Z ogrom­nym smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość, że po dłu­giej cho­ro­bie zmarł Edward Kalisz, ak­tor Teatru Współczesnego, a jed­no­cze­śnie na­uczy­ciel re­to­ryki w LO XIV i za­jęć ar­ty­stycz­nych w Gimnazjum Nr 49. „Teatr Mały”, któ­rego jest za­ło­ży­cie­lem, go­ścił rów­nież na sce­nie Czternastki. Nasi gim­na­zja­li­ści wraz z uczniami wro­cław­skich gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych obej­rzeli wszyst­kie wy­re­ży­se­ro­wane przez Edwarda Kalisza spek­ta­kle: „Uciechy sta­ro­pol­skie”, „Antygonę”, „Świę­toszka”, „Kordiana” i „Pana Tadeusza”. Rok temu mie­li­śmy oka­zję uczest­ni­czyć w pre­mie­rze „Hamleta”. Był to ko­lejny spek­takl zre­ali­zo­wany w ra­mach pro­jektu teatralno-edukacyjnego „Teatralne po­nie­działki, czyli z te­atrem przez epoki”. Przypominamy zdję­cia z tego spektaklu.

Teatr Mały — o pro­jek­cie teatralno-edukacyjnym

Artykuł pra­sowy o Edwardzie Kaliszu

Edward Kalisz — strona internetowa

Edward Kalisz

Zdjęcia: E. Serkowska