Złoto w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

Anadi Agrawal, uczeń klasy 2B Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV zo­stał zwy­cięzcą Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środ­ko­wej, która za­koń­czyła się 15 lipca 2017 r. w Lublanie. Wraz z dwoma in­nymi uczest­ni­kami uzy­skał naj­lep­szy wy­nik i zdo­był złoty medal!

Gratulujemy ogrom­nego suk­cesu Anadiemu i jego na­uko­wym opie­ku­nom: Jarosławowi Kwietniowi, Karolowi Pokorskiemu i Bartoszowi Kostce.

Szczegółowe wy­niki uczest­ni­ków olimpiady

Zdjecie - Olimpiada Informatyczna FB

Zdjęcie: fan­page Olimpiady Informatycznej na Facebooku