Inne

W okre­sie 25.06.2018 — 2.09.2018 obiekty spor­towe w Zespole Szkół Nr 14 (ba­sen, bo­isko tar­ta­nowe i sala do te­nisa sto­ło­wego) są nieczynne.

Aula w peł­nym stan­dar­dzie, kli­ma­ty­za­cja, do 500 osób, 6 h — od 2000 zł

Aula

Boisko tar­ta­nowe oświe­tlone, 1 h — 40 zł

Boisko tartanowe oświetlone

Boisko tra­wia­ste peł­no­wy­mia­rowe do piłki noż­nej + szat­nie, 1 h — 100 zł

Cenny netto (osoby pry­watne + 23% VAT, firmy + 8% VAT)

Szczegółowe in­for­ma­cje: 71 7986890 wew. 181