Sala do aerobiku

Informujemy, że wszyst­kie obiekty spor­towe czynne są do 19.06.2019 r.

Sala do aerobiku

Informacje o Sali do Aerobiku Regulamin ko­rzy­sta­nia z Sali do Aerobiku Ogólnodostępne go­dziny ko­rzy­sta­nia z Sali do Aerobiku Cennik ko­rzy­sta­nia z Sali do Aerobiku

Informacje o Sali do Aerobiku

Powierzchnia Sali do Aerobiku wy­nosi 50 m2.

 • na jed­nej ścia­nie znaj­dują się lustra,
 • pod­łoga wy­ko­nana jest z wy­kła­dziny tarket.

Sala do Aerobiku po­siada jedną szat­nie wraz z peł­nym wę­złem sanitarnym.

Obiekt po­siada klimatyzację.

Szczegółowe in­for­ma­cje można uzy­skać pod nu­me­rem te­le­fonu 71 7986890 wew. 181


Do góry

Regulamin ko­rzy­sta­nia z Sali do Aerobiku

§ 1

 1. Sala do ae­ro­biku służy do prze­pro­wa­dze­nie za­jęć oraz im­prez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. Sala do ae­ro­biku nie jest po­wszech­nie do­stępna. Zajęcia w Sali do ae­ro­biku od­by­wają się we­dług wcze­śniej usta­lo­nego harmonogramu.
 3. Sala do ae­ro­biku jest czynna:
  • po­nie­dzia­łek — pią­tek w godz. 7:00–22:00,
  • so­bota — nie­dziela w godz. 8:00–22:00,
  • w ra­zie po­trzeby dni i go­dziny otwar­cia mogą ulec zmianie.
 4. W dni po­wsze­dnie w go­dzi­nach od 7:00–17:30 Sala do ae­ro­biku udo­stęp­niona jest przede wszyst­kim na re­ali­za­cje za­jęć dy­dak­tycz­nych z za­kresu wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego dla Zespołu Szkół Nr 14.
 5. W po­zo­sta­łych go­dzi­nach obiekt udo­stęp­niony jest oso­bom fi­zycz­nym i gru­pom zorganizowanym.

§ 2

Za rze­czy po­zo­sta­wione w szat­niach Zespół Szkół Nr 14 nie po­nosi odpowiedzialności.

§ 3

Z Sali do ae­ro­biku mogą korzystać:

 • dzieci i mło­dzież szkolna pod nad­zo­rem na­uczy­cieli lub instruktorów,
 • kluby, sek­cje i związki spor­towe pod nad­zo­rem in­struk­tora lub trenera,
 • za­kłady pracy, in­sty­tu­cje, organizacje,
 • osoby, które biorą udział w za­wo­dach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Zespół Szkół Nr 14

§ 4

 1. Korzystający z Sali do ae­ro­biku zo­bo­wią­zani są uży­wać stro­jów spor­to­wych oraz obu­wia sportowego.
 2. Osoby ko­rzy­sta­jące z obiektu oraz pro­wa­dzące za­ję­cia zo­bo­wią­zuje się do:
  • punk­tu­al­nego roz­po­czę­cia i koń­cze­nia zajęć,
  • utrzy­ma­nia czy­sto­ści w obiekcie,
  • za­bez­pie­cze­nia mie­nia war­to­ścio­wego we wła­snym za­kre­sie bądź u na­uczy­ciela pro­wa­dzą­cego zajęcia,
  • prze­strze­ga­nia prze­pi­sów bhp, ppoż. i porządkowych.
 3. Na te­re­nie Sali do ae­ro­biku obo­wią­zuje za­cho­wa­nie po­rządku, czy­sto­ści oraz bez­względ­nie pod­po­rząd­ko­wa­nie się po­le­ce­niom per­so­nelu obiek­tów spor­to­wych i pro­wa­dzą­cego zajęcia.
 4. O wszyst­kich uszko­dze­niach sprzętu, wy­po­sa­że­nia urzą­dzeń oraz wy­stę­pu­ją­cych za­gro­że­niach na­leży na­tych­miast po­wia­do­mić ob­sługę obiektu.
 5. Za bez­pie­czeń­stwo i prze­strze­ga­nie re­gu­la­minu Sali do ae­ro­biku od­po­wie­dzialni są pro­wa­dzący za­ję­cia oraz or­ga­ni­za­to­rzy za­wo­dów, im­prez spor­to­wych i innych.

§ 5

Zabrania się wno­sze­nia na Salę do aerobiku:

 • wszel­kiego ro­dzaju nie­bez­piecz­nych przed­mio­tów, ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych wy­ro­bów pi­ro­tech­nicz­nych, ma­te­ria­łów gro­żą­cych pożarem,
 • środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psychotropowych,
 • pu­szek, bu­te­lek, itp. wy­ko­na­nych z kru­chego lub twar­dego materiału,
 • na­po­jów alkoholowych.

Ponadto za­ka­zuje się:

 • wstępu oso­bom w sta­nie wska­zu­ją­cym na spo­ży­cie al­ko­holu lub wszel­kiego ro­dzaju środ­ków odurzających,
 • wcho­dzić bez zezwolenia,
 • wpro­wa­dzać na te­ren Sali do ae­ro­biku zwierząt,
 • spo­ży­wa­nia al­ko­holu oraz pa­le­nia tytoniu,

§ 6

 1. Osoby na­ru­sza­jące po­rzą­dek lub prze­pisy ni­niej­szego re­gu­la­minu będą usu­wane z te­renu Sali do aerobiku.
 2. Osoby uszka­dza­jące sprzęt lub urzą­dze­nia Sali do ae­ro­biku po­no­szą od­po­wie­dzial­ność ma­te­rialną za wy­rzą­dzone szkody.
 3. Osoby ko­rzy­sta­jące z Sali do ae­ro­biku zo­bo­wią­zuje się do za­po­zna­nia z po­wyż­szym REGULAMINEM i jego przestrzegania.
 4. Osoby ko­rzy­sta­jące z Sali do ae­ro­biku na pod­sta­wie umowy najmu uczest­ni­czą w za­ję­ciach na wła­sną odpowiedzialność.
 5. Skargi i wnio­ski przyj­muje Kierownik Gospodarczy.

Do góry

Ogólnodostępne go­dziny ko­rzy­sta­nia z Sali do Aerobiku

 • 17.30 — 22.00 — w dni powszednie
 • 8.00– 22.00 — so­boty i niedziele
 • so­bota 17.00–19.00 — wolne terminy

Do góry

Cennik ko­rzy­sta­nia z Sali do Aerobiku

1 godz. ze­ga­rowa — 30zł netto + VAT


Do góry