Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Liceum nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.lo14.wroc.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Saletnik, adres e-mail: sekretariat@lo14.wroc.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 71-798-68-90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna - budynek główny

Budynek główny, czterokondygnacyjny (przyziemie, parter, I piętro, II piętro) posiada jedno wejście główne, które usytuowane jest na poziomie chodnika na zewnątrz budynku i ma barierę w postaci schodów wejściowych do budynku, oraz drugie wejście (boczne) - drzwi wejściowe usytuowane na poziomie chodnika z możliwością otwarcia obu skrzydeł, wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Dodatkowo przy drzwiach wejściowych bocznych do budynku (na zewnątrz, po prawej stronie) zamontowany jest domofon.  Domofon zamontowany jest na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego także przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Po skorzystaniu z domofonu do interesanta wychodzi pracownik szkoły i wskazuje sposób załatwienia danej sprawy.

Do dyspozycji interesantów pozostają dwie windy - jedna usytuowany naprzeciwko wejścia bocznego w prawym skrzydle, która umożliwia poruszanie się od przyziemia do II piętra (cztery kondygnacje). Druga winda znajduje się przy wejściu po lewej stronie szkoły i umożliwia przemieszczanie się od przyziemia do II piętra w łączniku, w którym mieszczą się salki sportowe, aula i sala gimnastyczna. Dostępność auli jest częściowa, barierę stanowią prowadzące na widownię schody.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości ok. 120 m od bocznego wejścia do szkoły (wjazd od ul.Toruńskiej 72) znajduje się parking z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub  online. W

W szkole nie ma tłumacza języka migowego, na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek osoby o szczególnych potrzebach można skorzystać z jego usług.

 

Dostępność architektoniczna - Internat

Budynek pięciokondygnacyjny (przyziemie, parter, I piętro, II piętro, III piętro). Budynek internatu posiada jedno wejście główne, które usytuowane jest na poziomie parteru i ma barierę w postaci schodów wejściowych do budynku. Na parterze budynku (przy głównym wejściu) znajduje się portiernia, w której można zasięgnąć informacji, gdzie należy daną sprawę załatwić. Jeśli jest taka potrzeba, pracownicy z pomieszczeń ulokowanych na wyższych kondygnacjach budynku schodzą do interesanta.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim nie ma dostępu do wszystkich kondygnacji internatu. W budynku nie ma windy.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości ok. 20 m od głównego wejścia do internatu (wjazd od ul. Toruńskiej 72) znajduje się parking z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do internatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub  online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W szkole nie ma tłumacza języka migowego, na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek osoby o szczególnych potrzebach można skorzystać z jego usług.

 

Dostępność architektoniczna - basen

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek dwukondygnacyjny (przyziemie i I piętro). Budynek posiada jedno wejście główne, które usytuowane jest na poziomie chodnika na zewnątrz budynku i nie ma barier w postaci schodów wejściowych do budynku. Wejście na basen o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na parterze basenu (w holu przy głównym wejściu) znajduje się kasa, w której można zasięgnąć informacji, gdzie należy daną sprawę załatwić. Jeśli jest taka potrzeba, pracownicy z pomieszczeń ulokowanych na wyższej kondygnacji budynku schodzą do interesanta.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje dostęp jest do wszystkich kondygnacji basenu. W budynku jest platforma. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, które chcą korzystać z basenu

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości ok. 10 m od głównego wejścia na basen (wjazd od ul.Toruńskiej 72) znajduje się parking z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub  online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W szkole nie ma tłumacza języka migowego, na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek osoby o szczególnych potrzebach można skorzystać z jego usług.

 

Dostępność architektoniczna - lodowisko/rolkowisko

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek jednokondygnacyjny (przyziemie). Budynek posiada jedno wejście główne, które usytuowane jest na poziomie chodnika na zewnątrz budynku i nie ma barier w postaci schodów wejściowych do budynku. Wejście na lodowisko jest o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. W przyziemiu lodowiska (w holu przy głównym wejściu) znajduje się kasa, w której można zasięgnąć informacji, gdzie należy daną sprawę załatwić.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - dostęp jest do wszystkich pomieszczeń lodowiska. Na parterze ulokowana jest kasa.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do wejścia na lodowiska prowadzi pochylnia.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości ok. 10 m od głównego wejścia na lodowisko (wjazd od ul.Toruńskie 72) znajduje się parking z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub  online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W szkole nie ma tłumacza języka migowego, na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek osoby o szczególnych potrzebach można skorzystać z jego usług.

 

Dostępność architektoniczna - pawilon biurowo-sportowy

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek jednokondygnacyjny (przyziemie). Budynek posiada jedno wejście główne (prawe skrzydło pawilonu sportowo-biurowego), które usytuowane jest na poziomie chodnika na zewnątrz budynku i nie ma barier w postaci schodów wejściowych do budynku, drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł usytuowane na poziomie chodnika (pochylnia zabezpieczona barierkami). Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku przy wejściu znajduje się recepcja, w której można zasięgnąć informacji, gdzie należy daną sprawę załatwić. Jeśli jest taka potrzeba, pracownicy z pomieszczeń ulokowanych w budynku przychodzą do petenta i załatwiają sprawę.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - dostęp jest do wszystkich pomieszczeń pawilonu sportowo-biurowego. Na parterze ulokowana jest recepcja. Sprawę należy przedstawić pracownikowi recepcji, który informuje, gdzie sprawę należy dalej załatwić. Pracownicy z innych pomieszczeń przychodzą i załatwiają sprawę w recepcji. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem znajduje się pochylnia dla inwalidów (przy wejściu głównym i bocznym).

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości ok. 70 m od wejścia do pawilonu sportowo-biurowego (wjazd od ul.Toruńskiej 72) znajduje się parking z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub  online.

W szkole nie ma tłumacza języka migowego, na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek osoby o szczególnych potrzebach można skorzystać z jego usług.

Data dodania: 2021-03-31 16:43:30
Data edycji: 2021-03-31 18:46:59
Ilość wyświetleń: 7655

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej