Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rada Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego

Jak działa sa­mo­rząd uczniow­ski w na­szej szkole?

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wcho­dzi po dwóch re­pre­zen­tan­tów każ­dej klasy li­ce­al­nej. We wrze­śniu ta grupa drogą gło­so­wa­nia wy­brała Zarząd, który or­ga­ni­zuje pracę człon­ków RSU do końca roku szkol­nego.

RSU działa w LO XIV od wielu lat. Podstawowym za­da­niem RSU jest dba­nie o roz­ma­ite uczniow­skie po­trzeby. Działalność RSU ma też na celu uspraw­nie­nie ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy uczniami a na­uczy­cie­lami i dy­rek­cją szkoły oraz uroz­ma­ice­nie ży­cia spo­łecz­no­ści szkolnej.

Zarząd RSU w roku szkol­nym 2020/2021

  • Przewodniczący RSU —
  • Zastępcy —
  • Skarbnik —

 

1A  
1A2  
1B  
1C  
1D  
1E  
1F  
1A+  
1B+  
1C+  
1C2+  
1E+  
1F+  
2A  
2B  
2C  
2D  
2E  
2F  
3A  
3B  
3C  
3D  
3E  
3F  

Opiekunem RSU są prof. Małgorzata Bąk-Chudecka i prof. Maciej Milo.

 

 

Czym zaj­muje się Rada Samorządu Uczniowskiego?

RSU pra­cuje przez cały rok szkolny – za­czyna od wy­bo­rów Rady Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia we wrze­śniu, na­stęp­nie or­ga­ni­zuje gło­so­wa­nie na „Złote Psory 2020″, a w li­sto­pa­dzie od­wie­dza groby zmar­łych na­uczy­cieli LO XIV. W tym sa­mym mie­siącu urzą­dza Andrzejki, a w na­stęp­nym Mikołajki! Co się dzieje od stycz­nia do czerwca? Polub nas na www.facebook.com/samorzadczternastki, a bę­dziesz na bie­żąco ze wszyst­kim, co się dzieje w na­szej szkole!

Data dodania: 2019-09-24 11:53:07
Data edycji: 2020-09-13 12:47:57
Ilość wyświetleń: 1806

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook