Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rada Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego

Jak działa Sa­mo­rząd Uczniow­ski w na­szej szkole?

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wcho­dzi po dwóch re­pre­zen­tan­tów każ­dej klasy li­ce­al­nej. We wrze­śniu ta grupa drogą gło­so­wa­nia wy­brała Zarząd, który or­ga­ni­zuje pracę człon­ków RSU do końca roku szkol­nego.

RSU działa w LO XIV od wielu lat. Podstawowym za­da­niem RSU jest dba­nie o roz­ma­ite uczniow­skie po­trzeby. Działalność RSU ma też na celu uspraw­nie­nie ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy uczniami a na­uczy­cie­lami i dy­rek­cją szkoły oraz uroz­ma­ice­nie ży­cia spo­łecz­no­ści szkolnej.

 

 

 

Zarząd RSU w roku szkol­nym 2021/2022

  • Przewodniczący RSU — Łucja Wenc 

  

  • Wiceprzewodnicząca  — Julia Minkowska 

 

  • Skarbnik — Kuba Łebski 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: prof. Małgorzata Bąk-Chudecka, prof. Daria Murlikiewicz i prof. Maciej Milo

 

Czym zaj­muje się Rada Samorządu Uczniowskiego?

Polub nas na www.facebook.com/samorzadczternastki, a bę­dziesz na bie­żąco ze wszyst­kim, co się dzieje w na­szej szkole!

Data dodania: 2019-09-24 11:53:07
Data edycji: 2021-11-01 21:45:47
Ilość wyświetleń: 6593

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook