Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Lokalizacja i dojazd

Lokalizacja i dojazd
Dane te­le­adre­sowe:
 
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
aleja Aleksandra Brücknera 10
51–410 Wrocław
tel. 71 7986890
 
Dojazd sa­mo­cho­dem
Szkoła znaj­duje się we Wrocławiu przy alei Brücknera 10. Ulica ta jest czę­ścią kra­jo­wej drogi nr 8, co po­wo­duje, że do­jazd do nas nie jest utrudniony. Jadąc od cen­trum, można do nas do­trzeć albo od Placu Grunwaldzkiego przez most Szczytnicki, ulicą Kochanowskiego przez i mo­sty Jagielońskie, albo od ulicy Jedności Narodowej lub Wyszyńskiego przez most Warszawski do Placu Kromera i na­stęp­nie do­je­chać ulicą Toruńską lub Krzywoustego.
 
Z osie­dli po­ło­żo­nych w pół­noc­nej czę­ści Wrocławia (Różanka, Polanka, Poświętne) można do­trzeć do szkoły przez Karłowice uli­cami Kasprowicza i Tadeusza Boya Że­leń­skiego. Z Wojnowa lub Strachocina można szybko do­je­chać ulicą Kowalską, a na­stęp­nie Kwidzyńską. Ła­twy jest do­jazd od strony Oleśnicy oraz osie­dli i miej­sco­wo­ści po­ło­żo­nych przy wy­lo­cie do Oleśnicy i w po­bliżu drogi kra­jo­wej nr 8 na od­cinku Wrocław — Oleśnica.
 
Komunikacja zbio­rowa

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

T1 i T2 – linia 6 w kierunku placu Kromera, Rynku i Krzyków (←)

T1 i T2 – linia 6 w kierunku Kowal (→)

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

A1 – linie 116, 121, 131, 141 oraz 911 i 921 w kierunku Zacisza i placu Grunwaldzkiego (↓) oraz

A1 – linia D w kierunku Krzyków (↓)

A2 – linie 118, 121, 131, 141, D, 911 i 921 w kierunku Centrum Handlowego Korona i Psiego Pola (↑)

A3 – linie 116 i 118 w kierunku placu Kromera i Karłowic (←)

Można rów­nież do­stać się do szkoły, ko­rzy­sta­jąc z PKP i PKS. W od­le­gło­ści około 1 km znaj­duje się sta­cja Wrocław Sołtysowice, na któ­rej za­trzy­mują się po­ciągi łą­czące Dworzec Główny oraz Oleśnicę. Niektóre au­to­busy PKS za­trzy­mują się obok znaj­du­ją­cego się nie­da­leko Centrum Handlowego Korona, ale więk­szość za­trzy­muje się do­piero na placu Grunwaldzkim.
Data dodania: 2019-09-24 11:06:30
Data edycji: 2020-08-13 16:45:42
Ilość wyświetleń: 9852

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej