Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zespół pedagogów - możesz na nas liczyć!

Pamiętaj!

Szkoła to nie tylko miejsce, w którym się uczysz, rozwijasz swoje pasje i zainteresowania, ale również miejsce, gdzie Twoi nauczyciele, pedagog  i psycholog szkolny, doradca zawodowy, koleżanki i koledzy mogą Ci okazać wsparcie.

 • Odważ się prosić o pomoc! To Twoje prawo!
 • Otwarcie mów o swoich problemach! To bywa trudne, ale jest możliwe i daje efekty!
 • Nie czuj się niczemu winien! Winny jest ten, kto Cię skrzywdził!
 • Nie uciekaj w samotność! Razem z innymi łatwiej pokonasz swoje strachy, odzyskasz radość, uwierzysz w siebie, pokonasz wiele trudności.
 • Uwierz, że nie jesteś, nie musisz być sam!
 • Pomyśl o swojej przyszłości, doradca zawodowy pomoże Ci ją zaplanować, odkryć predyspozycje zawodowe i uzyskać wiedzę na temat rynku pracy i kierunków studiów w Polsce i za granicą.
 • Wizyta u pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego nie oznacza, że jesteś gorszy, wręcz przeciwnie - umiesz poszukiwać rozwiązań problemów, co daje Ci szansę na sukces!

Zapraszamy do kontaktu:  

 • gabinet nr 112 tel. 71 798 68 90 wew. 140 – budynek szkoły
 • gabinet nr 2 – budynek internatu
 • dziennik elektroniczny Librus oraz czat w MS Teams - w czasie zdalnego nauczania

Zespół Pedagogów:

Dorota Masłowska – psycholog

Renata Siusta – pedagog

 

Aleksandra Teodorczyk - pedagog specjalny

 

Barbara Dziekońska – Łęga – doradca zawodowy


 

Zadania pe­da­goga szkolnego

 • Diagnozowanie sy­tu­acji opiekuńczo-wychowawczej w szkole (ba­da­nia ankietowe).
 • Rozpoznawanie i ana­li­zo­wa­nie przy­czyn trud­no­ści w na­uce i nie­po­wo­dzeń szkolnych.
 • Udzielanie na­uczy­cie­lom po­mocy w do­sto­so­wa­niu wy­ma­gań edu­ka­cyj­nych wy­ni­ka­ją­cych z re­ali­zo­wa­nych przez nich pro­gra­mów na­ucza­nia do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb psy­cho­fi­zycz­nych i edu­ka­cyj­nych ucznia, u któ­rego stwier­dzono za­bu­rze­nia i od­chy­le­nia roz­wo­jowe lub spe­cy­ficzne trud­no­ści w ucze­niu się, unie­moż­li­wia­jące spro­sta­nie tym wymaganiom.
 • Określanie form i spo­so­bów udzie­la­nia uczniom po­mocy pe­da­go­gicz­nej, od­po­wied­nio do roz­po­zna­nych potrzeb.
 • Organizowanie i pro­wa­dze­nie róż­nych form po­mocy pe­da­go­gicz­nej dla uczniów, ro­dzi­ców i nauczycieli.
 • Podejmowanie dzia­łań wy­cho­waw­czych i pro­fi­lak­tycz­nych wy­ni­ka­ją­cych z pro­gramu wy­cho­waw­czego szkoły i pro­gramu pro­fi­lak­tyki, w sto­sunku do uczniów, z udzia­łem ro­dzi­ców i nauczycieli.
 • Wspieranie dzia­łań wy­cho­waw­czych i opie­kuń­czych na­uczy­cieli, wy­ni­ka­ją­cych z pro­gramu wy­cho­waw­czego szkoły i pro­gramu profilaktyki.
 • Zapewnienie uczniom do­radz­twa w za­kre­sie wy­boru kie­runku kształ­ce­nia i za­wodu — współ­praca ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery.
 • Działanie na rzecz or­ga­ni­zo­wa­nia opieki i po­mocy ma­te­rial­nej uczniom znaj­du­ją­cym się w trud­nej sy­tu­acji życiowej.
 • Organizacja na­ucza­nia in­dy­wi­du­al­nego i po­mocy ro­dzi­nom zastępczym.
 • współ­praca z PPP w za­kre­sie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami.

Zadania, o któ­rych mowa są re­ali­zo­wane we współ­pracy z:

 • Dyrekcją szkoły.
 • Rodzicami.
 • Nauczycielami i in­nymi pra­cow­ni­kami Zespołu Szkół.
 • Nauczycielami i pra­cow­ni­kami in­nych szkół.
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Poradniami Specjalistycznymi.
 • Innymi pod­mio­tami dzia­ła­ją­cymi na rzecz ro­dziny, dzieci i młodzieży.

 

Dzień ty­go­dnia

Psycholog

Dorota Masłowska

Pedagog specjalny

Aleksandra Olber

Pedagog

Ranata Siusta

Poniedziałek

9:00–14:00

8:00-14:00 -
Wtorek

10:00–15:00

10:05-10:50-podst. psych. 2E

12:55-13:40-podst. psych. 1E

8:00-14:00 10:00-15:30
Środa

9:00–15:00 

10:05-10:55-podst. psych. 1E

- 9:00-14:30
Czwartek

9:00–15:00

14:10-14:55-podst.psych 2E

- 9:00-14:30
Piątek 9:00–13:00 8:00-14:00 9:00-14:30

 

Szkolny Ośrodek Kariery

Doradca za­wo­dowy: Barbara Dziekońska-Łęga

Dzień tygodnia Godziny pracy
po­nie­dzia­łek 09:00–14:30
wto­rek 10:00–15:00
środa 09:00–14:00
czwar­tek 09:00–13:30
pią­tek 09:00–11:00

 

tel. +48 71 7986890 wewn. 140
ga­bi­net 112, parter

Librus, MS Teams - w czasie zdalnego nauczania

Data dodania: 2019-09-24 11:34:39
Data edycji: 2024-04-24 14:06:42
Ilość wyświetleń: 12224

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej