Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Fundacja Czternastki

Fundacja Czternastki

Celem Fundacji Czternastki jest wspo­ma­ga­nie na­uki i dy­dak­tyki, wspie­ra­nie uzdol­nień uczniów i roz­woju za­wo­do­wego na­uczy­cieli, wy­rów­ny­wa­nie szans roz­woju i wy­cho­wa­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego opar­tego na wiedzy.

Fundacja zmie­rza do umac­nia­nia po­staw ukie­run­ko­wa­nych na współ­dzia­ła­nie uczniów, na­uczy­cieli oraz pra­cow­ni­ków Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu. Zachęca do współ­pracy z uczel­niami, in­sty­tu­cjami i or­ga­ni­za­cjami z ob­szaru na­uki i edu­ka­cji. Inspiruje do wy­ko­rzy­sty­wa­nia w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii i in­no­wa­cyj­nych me­tod na­ucza­nia, przy­go­to­wu­jąc mło­dzież do wy­zwań rynku pracy i po­trzeb no­wo­cze­snej gospodarki.

Fundacja re­ali­zuje swoje cele po­przez udzielanie sty­pen­diów szcze­gól­nie uzdol­nio­nym uczniom Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu oraz pełne finansowanie zajęć przygotowujących stypendystów do olimpiad ogólnopolskich w szerokim zakresie (m.in. z filozofii, fizyki, zajęć artystycznych, biologii, geografii, historii, języka polskiego, języków obcych). Stypendyści spoza Wrocławia dodatkowo mogą skorzystać z dofinansowania do zakwaterowania w internacie należącym do liceum oraz z dofinansowania do wyżywienia.

W Liceum Ogólnokształcącym nr XIV Fundacja organizuje dla uczniów również za­jęcia do­dat­ko­we, ma­ją­ce po­sze­rzyć ich wie­dzę w za­kre­sie na­uki m.in. ję­zy­ków ob­cych (ję­zyk an­giel­ski, ję­zyk ro­syj­ski, ję­zyk fran­cu­ski, ję­zyk hisz­pań­ski). Istnieje możliwość or­ga­ni­za­cji za­jęć z in­nych przed­mio­tów, je­żeli ta­kie za­in­te­re­so­wa­nie wy­każe grupa co naj­mniej 10 uczniów. Wszelkie po­my­sły na­leży zgła­szać do Dyrekcji szkoły, która spra­wuje nad­zór me­ry­to­ryczny nad wszyst­kimi za­ję­ciami or­ga­ni­zo­wa­nymi przez Fundację. Na or­ga­ni­za­cję za­jęć do­dat­ko­wych Fundacja po­zy­skuje środki od rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr XIV oraz in­nych osób fi­zycz­nych i prawnych (darczyńców).

Zapraszamy wszyst­kich zainteresowanych do kontaktu i jednocześnie pro­simy o wpłatę da­ro­wi­zny na wspar­cie działalności statutowej Fundacji.

Fundacja Czternastki

ul. Włodkowica 4

50-072 Wrocław

Nr konta ban­ko­wego w Alior Bank S.A: 47 2490 0005 0000 4530 9335 2715

email: sekretariat@lo14.wroc.pl

 

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

 

Data dodania: 2019-09-27 16:59:37
Data edycji: 2021-08-11 10:11:50
Ilość wyświetleń: 7919

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej