Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Fundacja Czternastki

Celem Fundacji jest wspo­ma­ga­nie na­uki i dy­dak­tyki, wspie­ra­nie uzdol­nień uczniów i roz­woju za­wo­do­wego na­uczy­cieli, wy­rów­ny­wa­nie szans roz­woju i wy­cho­wa­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego opar­tego na wiedzy.

 

W ciągu dzie­wię­ciu lat dzia­łal­no­ści Fundacja re­ali­zo­wała swoje cele po­przez wspie­ra­nie sty­pen­diami uczniów szcze­gól­nie uzdol­nio­nych oraz do­tknię­tych skut­kami zda­rzeń lo­so­wych. Finansowała or­ga­ni­za­cję za­jęć do­dat­ko­wych dla uczniów  Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu, za­kup po­mocy dy­dak­tycz­nych dla szkoły i or­ga­ni­za­cję szkoleń.

 

Kontynuując swoją dzia­łal­ność, Fundacja zmie­rza do umac­nia­nia po­staw i roz­woju ak­tyw­no­ści ukie­run­ko­wa­nych na współ­dzia­ła­nie uczniów, na­uczy­cieli, pra­cow­ni­ków szkoły. Zachęca do współ­pracy z uczel­niami, in­sty­tu­cjami i or­ga­ni­za­cjami z ob­szaru na­uki i edu­ka­cji. Inspiruje do wy­ko­rzy­sty­wa­nia w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii i in­no­wa­cyj­nych me­tod na­ucza­nia, przy­go­to­wu­jąc mło­dzież do wy­zwań rynku pracy i po­trzeb no­wo­cze­snej gospodarki.

 

Na or­ga­ni­za­cję za­jęć do­dat­ko­wych Fundacja po­zy­skuje środki od Rodziców uczniów LO XIV oraz in­nych osób fi­zycz­nych i prawnych.

 

W roku szkol­nym 2019/2020 pro­po­nu­jemy wspar­cie dla uczniów po­szcze­gól­nych klas li­ceum po­przez or­ga­ni­za­cję za­jęć do­dat­ko­wych, ma­ją­cych utrwa­lić i po­sze­rzyć ich wie­dzę w za­kre­sie na­uki ję­zy­ków ob­cych (ję­zyk an­giel­ski, ję­zyk ro­syj­ski, ję­zyk fran­cu­ski, ję­zyk hisz­pań­ski).

 

Jesteśmy rów­nież otwarci na or­ga­ni­za­cję za­jęć z in­nych przed­mio­tów, je­żeli ta­kie za­in­te­re­so­wa­nie wy­każe grupa co naj­mniej 10 osób. Wszelkie po­my­sły na­leży zgła­szać do Dyrekcji szkoły, która spra­wuje nad­zór me­ry­to­ryczny nad wszyst­kimi za­ję­ciami or­ga­ni­zo­wa­nymi przez na­szą Fundację. Wkrótce prze­ka­żemy uczniom i ich ro­dzi­com de­kla­ra­cje udziału w zajęciach.

 

Zapraszamy wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych i pro­simy o wpłatę da­ro­wi­zny na wspar­cie or­ga­ni­za­cji zajęć.

Nr konta ban­ko­wego: 54 1160 2202 0000 0001 7824 2958

Data dodania: 2019-09-27 16:59:37
Data edycji: 2020-02-04 13:34:01
Ilość wyświetleń: 1100

Konkursy i olimpiady

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook