Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Biblioteka i czytelnia

Biblioteka i czytelnia

Czytanie roz­wija ro­zum mło­dzieży,
Odmładza cha­rak­ter starca,
Uszlachetnia w chwi­lach po­myśl­no­ści,
Daje po­moc i po­cie­sze­nie w prze­ciw­no­ściach.

Marcus Tulius Cycero

 

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego nr XIV po­wstała z po­łą­cze­nia księ­go­zbio­rów Zespołu Szkół Zawodowych Że­glugi Śród­lą­do­wej przy ul. Brucknera oraz XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej. Szkoły te zo­stały po­łą­czone w 2002 roku i przez pierw­sze dwa lata bi­blio­teki przy ul. Brucknera i Szczytnickiej dzia­łały osobno. Potem roz­po­czął się pro­ces sca­la­nia. W jego trak­cie księ­go­zbiór XIV LO zo­stał wpro­wa­dzony do kom­pu­te­ro­wej bazy da­nych, która ist­niała już wcze­śniej w Zespole Że­glugi Śródlądowej.

Nauczyciele bi­blio­te­ka­rze, re­ali­zu­jąc pro­gram edu­ka­cji czy­tel­ni­czej, przy­go­to­wują uczniów do sa­mo­dziel­nego ko­rzy­sta­nia z róż­nych źró­deł in­for­ma­cji, do sa­mo­kształ­ce­nia, do kry­tycz­nego od­bioru tych wia­do­mo­ści, kształ­tują także po­stawę sza­cunku dla na­ro­do­wego dzie­dzic­twa kulturowego.

 
W bi­blio­tece pracują:
  • mgr Katarzyna Machocka  — na­uczy­ciel bibliotekarz
  • mgr Elżbieta Przeworska — na­uczy­ciel bibliotekarz
  • mgr Beata Pietras — na­uczy­ciel bibliotekarz

Biblioteka gro­ma­dzi, opra­co­wuje i udo­stęp­nia wszel­kie ma­te­riały pi­śmien­ni­cze nie­zbędne w co­dzien­nej dzia­łal­no­ści dydaktyczno-wychowawczej szkoły, m.in.: en­cy­klo­pe­die, lek­sy­kony, słow­niki, atlasy, rocz­niki sta­ty­styczne i ta­blice, tek­sty źró­dłowe, in­for­ma­tory, po­rad­niki, prze­wod­niki, pod­ręcz­niki, pro­gramy na­ucza­nia, lek­tury, li­te­ra­turę na­ukową i po­pu­lar­no­nau­kową, li­te­ra­turę piękną. Obecnie księ­go­zbiór li­czy około 25 tys. woluminów.

Wszystkie do­ku­menty za­opa­trzone zo­stały w kody kre­skowe, a ucznio­wie po­sia­dają elek­tro­niczne karty czy­tel­nika. W czy­telni do­stęp­nych jest po­nad 20 ty­tu­łów pre­nu­me­ro­wa­nych czasopism.

Uczniowie mają do dys­po­zy­cji sta­no­wi­ska kom­pu­te­rowe z do­stę­pem do Internetu. Wykorzystywane są one do wy­szu­ki­wa­nia ma­te­ria­łów, pi­sa­nia prac i re­fe­ra­tów, od­ra­bia­nia za­dań do­mo­wych. Użytkownicy mają rów­nież moż­li­wość dru­ko­wa­nia tek­stów nie­zbęd­nych do na­uki bądź dydaktyki.

 

Od czerwca do paź­dzier­nika 2012 roku prze­pro­wa­dzono grun­towny re­mont i mo­der­ni­za­cję po­miesz­czeń bi­blio­tecz­nych; w efek­cie uzy­skano dużą, jed­no­rodną po­wierzch­nię, z pro­jek­tem utrzy­ma­nym w no­wo­cze­snej estetyce.

Uroczyste otwar­cie bi­blio­teki od­było się 27 li­sto­pada 2012, przy udziale za­pro­szo­nych go­ści i pra­cow­ni­ków szkoły.

Czytelnia jest czę­sto miej­scem cie­ka­wych spo­tkań i dys­ku­sji uczniów z ludźmi na­uki, kul­tury, sztuki i polityki

 

Godziny otwar­cia biblioteki szkolnej:

 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 14:30
 

Katalog internetowy biblioteki szkolnej
https://prolib.edu.wroclaw.pl/integro/catalog

 

Jest to katalog centralny Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych, który pozwala przeszukiwać jednocześnie bazy biblioteczne wszystkich placówek edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Wrocław

 

Uwaga: żeby wyszukać książki z naszej biblioteki, trzeba wybrać Liceum Ogólnokształcące nr XIV.

 

Data dodania: 2019-09-24 11:49:07
Data edycji: 2021-06-10 17:46:21
Ilość wyświetleń: 13057

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej