Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Statut Szkoły

My, na­uczy­ciele XIV Liceum Ogólnokształcącego, uzna­jąc, że na­sza szkoła po­winna funk­cjo­no­wać we­dług ja­snych i pra­wo­rząd­nych za­sad, chcąc ją do­sto­so­wać do po­trzeb cza­sów i cią­głego roz­woju de­mo­kra­cji w na­szym kraju, ma­jąc świa­do­mość, że ob­li­cze szkoły za­leży przede wszyst­kim od nas sa­mych, kie­ru­jąc się po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cymi, nad­rzęd­nymi wo­bec wszel­kich in­nych ak­tami praw­nymi oraz mię­dzy­na­ro­do­wymi po­sta­no­wie­niami, do­ty­czą­cymi praw czło­wieka i praw dziecka uchwa­lamy ni­niej­szy sta­tut.

Data dodania: 2019-09-24 11:07:37
Data edycji: 2024-05-16 10:21:10
Ilość wyświetleń: 16394

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej