Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

 

Stypendium im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza w wy­so­ko­ści 400 zł mie­sięcz­nie udzie­lane jest szes­na­stu uczniom na cały okres na­uki w li­ceum. Finansowany jest rów­nież w pełni udział Stypendystów w do­dat­ko­wych ofe­ro­wa­nych w szkole za­ję­ciach (ję­zyka an­giel­skiego, in­nych ję­zy­ków ob­cych oraz fa­kul­te­tach przy­go­to­wu­ją­cych do olim­piad i kon­kur­sów przed­mio­to­wych oraz eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych), a także, dla uczniów spoza Wrocławia – za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie w przy­szkol­nym internacie.

 

Jeśli speł­niasz wy­ma­ga­nia sta­wiane Stypendystom wy­dru­kuj i wy­peł­nij po­niż­szy for­mu­larz osią­gnięć. Skan for­mu­la­rza wraz z re­ko­men­da­cją wy­cho­wawcy klasy lub in­nego opie­kuna mło­dzieży do­ty­czą­cej Twojej ak­tyw­no­ści w in­nych dzie­dzi­nach np. spor­to­wej, ar­ty­stycz­nej, wo­lon­ta­riac­kiej, dzia­łal­no­ści w sa­mo­rzą­dzie uczniow­skim, har­cer­stwie) prze­ślij na ad­res sekretariat@lo14.wroc.pl, ory­gi­nały zaś tych dwóch do­ku­men­tów tra­dy­cyjną pocztą na ad­res Liceum Ogólnokształcące Nr XIV, Al. Brücknera 10, 51–410 Wrocław.

 

Terminarz ubiegania się o Stypendium im. Mariusza Łukasiewicza:

Do 26 lipca 2023 r. – kandydaci składają wypełniony i podpisany formularz osiągnięć, zamieszczony poniżej

Do 23 sierpnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Ostatni tydzień sierpnia 2023 r. – opublikowanie listy stypendystów

Data dodania: 2019-10-16 21:03:55
Data edycji: 2023-09-01 11:12:25
Ilość wyświetleń: 11656

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej