Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

 

Stypendium im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza w wy­so­ko­ści 400 zł mie­sięcz­nie udzie­lane jest szes­na­stu uczniom na cały okres na­uki w li­ceum. Finansowany jest rów­nież w pełni udział Stypendystów w do­dat­ko­wych ofe­ro­wa­nych w szkole za­ję­ciach (ję­zyka an­giel­skiego, in­nych ję­zy­ków ob­cych oraz fa­kul­te­tach przy­go­to­wu­ją­cych do olim­piad i kon­kur­sów przed­mio­to­wych oraz eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych), a także, dla uczniów spoza Wrocławia – za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie w przy­szkol­nym internacie.

 

Jeśli speł­niasz wy­ma­ga­nia sta­wiane Stypendystom wy­dru­kuj i wy­peł­nij po­niż­szy for­mu­larz osią­gnięć. Skan for­mu­la­rza wraz z re­ko­men­da­cją wy­cho­wawcy klasy lub in­nego opie­kuna mło­dzieży do­ty­czą­cej Twojej ak­tyw­no­ści w in­nych dzie­dzi­nach np. spor­to­wej, ar­ty­stycz­nej, wo­lon­ta­riac­kiej, dzia­łal­no­ści w sa­mo­rzą­dzie uczniow­skim, har­cer­stwie) prze­ślij na ad­res sekretariat@lo14.wroc.pl, ory­gi­nały zaś tych dwóch do­ku­men­tów tra­dy­cyjną pocztą na ad­res Liceum Ogólnokształcące Nr XIV, Al. Brücknera 10, 51–410 Wrocław.

 

Terminarz ubiegania się o Stypendium im. Mariusza Łukasiewicza:

Do 26 lipca 2023 r. – kandydaci składają wypełniony i podpisany formularz osiągnięć, zamieszczony poniżej

Do 23 sierpnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Ostatni tydzień sierpnia 2023 r. – opublikowanie listy stypendystów

Data dodania: 2019-10-16 21:03:55
Data edycji: 2023-09-01 11:12:25
Ilość wyświetleń: 10560

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook