Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program stypendialny Marzenie o Nauce

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC ru­sza z dzie­wiątą już REKRUTACJĄ do pro­gramu stypendialnego.

Program Stypendialny Horyzonty ofe­ruje wspar­cie uczniom z ca­łej Polski, któ­rzy chcą miesz­kać w du­żym mie­ście oraz zdo­by­wać w nim wie­dzę i do­świad­cze­nia. Umożliwiamy sty­pen­dy­stom na­ukę w naj­cie­kaw­szych li­ce­ach i tech­ni­kach w kraju, two­rzymy prze­strzeń do roz­woju oso­bi­stego w szkole i poza szkołą.

 

Aplikuj TERAZ

 

Nad sty­pen­dy­stami czuwa ze­spół Fundacji EFC oraz wy­kwa­li­fi­ko­wani ko­or­dy­na­to­rzy. Podopieczni Fundacji są trak­to­wani po­waż­nie i po part­ner­sku, mają wpływ na kształt ofe­ro­wa­nego wspar­cia. W trud­nych sy­tu­acjach ni­gdy nie są sami. Wspólnie spę­dzają let­nie i zi­mowe wa­ka­cje oraz biorą udział w warsztatach.

 

Stypendium to też wspar­cie ma­te­rialne na czas na­uki w li­ceum czy tech­ni­kum. Pokrywamy koszty zwią­zane z miesz­ka­niem w bur­sie, wy­ży­wie­niem, opła­tami szkol­nymi, za­ku­pem pod­ręcz­ni­ków czy na­uką ję­zyka. Nasze wspar­cie to także fi­nan­so­wa­nie pa­sji ta­kich, jak na­uka ry­sunku czy nur­ko­wa­nia. Ale Horyzonty to rów­nież zo­bo­wią­za­nie ze strony uczest­ni­ków pro­gramu do wspie­ra­nia in­nych po­przez wspólne or­ga­ni­zo­wa­nie pro­jek­tów spo­łecz­nych czy choćby po­ma­ga­nie młod­szym ko­le­żan­kom i kolegom.

 

Przede wszyst­kim nasi sty­pen­dy­ści lu­bią się i wspie­rają. Tworzą zżytą spo­łecz­ność, w któ­rej każdy znaj­dzie dla sie­bie miejsce.

 

Najważniejsze daty:

  • Od 15ego lu­tego do 31ego marca: wy­peł­nia­cie for­mu­larz zgło­sze­niowy on­line na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej, www.efc.edu.pl.
  • 15ego kwiet­nia: ogła­szamy wy­niki I etapu re­kru­ta­cji. Osoby za­kwa­li­fi­ko­wane otrzy­mają wszel­kie in­for­ma­cje ma­ilem, a wy­bra­nych kan­dy­da­tów od­wie­dzą w ich miej­scu za­miesz­ka­nia ko­or­dy­na­to­rzy re­gio­nalni z na­szej Fundacji.
  • 15ego czerwca: pu­bli­ku­jemy osta­teczne wy­niki re­kru­ta­cji na na­szej stronie.

Więcej in­for­ma­cji: tel. +48 606495670, e-mail biuro@efc.edu.pl

Data dodania: 2019-10-16 21:03:16
Data edycji: 2020-08-15 22:31:39
Ilość wyświetleń: 4825

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej