Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacje ogólne , przyjazd wychowanków i podpisywanie umów oraz kompletu dokumentów 3 września 2023

Informacje ogólne , przyjazd wychowanków i podpisywanie umów oraz kompletu dokumentów 3 września 2023

Przyjazd wychowanków i podpisywanie umów oraz kompletu dokumentów 3 września 2023 roku;

 • Klasy I i SP w godzinach 15.00 - 17.00
 • Klasy II i III w godzinach 17.00 - 19.00
 • Klasy IV w godzinach 19.00 - 20.30
 • W przypadku kwaterowania rodzeństwa zróznicowanego wiekowo, proszę wybrać jeden z podanych przedziałów czasowych
 • W dniu kwaterowania należy mieć ze sobą:  dowody wpłaty za zakwaterowanie i kaucję (w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz komplet dokumentów do zakwaterowania (uzupełniony i podpisany) - dostępny w zakładce Regulaminy i druki do pobrania
 • W dniu kwaterowania zostanie podpisana umowa z pełnoletnim wychowankiem lub rodzicem/opiekunem prawnym wychowanka niepełnoletniego.
 • Uczniowie klas I i nowi mieszkańcy dokonują jednorazowej wpłaty za kartę magnetyczną w wysokości 15,00 zł (proszę mieć przy sobie odliczoną kwotę) - w sekretariacie internatu, po podpisaniu umowy u wychowawcy grupy.
 • Opłaty za wyżywienie będzie można dokonać w biurze firmy kateringowej, mieszczącej sie w tylnej części budynku internatu
 • Pracownik portierni będzie wskazywał Państwu, na które piętro należy sie udać.
 • W pierwszej połowie września nie ma możliwości przekwaterowywania, zmiana pokoju będzie możliwa po tym czasie wyłącznie po uzysykaniu zgody kierownika internatu.
 • Regulamin Internatu będzie zaktualizowany, proszę zapoznać się z nim przed kwaterowaniem.

 

Opłaty w roku szkol­nym 2023/2024:

 • Za miej­sce w po­koju 2 oso­bo­wym - 390,00 zł za miesiąc, miejsce w pokoju 3 osobowym - 290 zł za miesiąc
 • Kaucja —na rok szkolny 2023/2024 wysokośc kaucji ulegnie zmianie (jed­no­ra­zowa wpłata za cały okres zamieszkania)
 • Wyżywienie w Internacie jest możliwe za pośrednictwem Operatora Gastronomicznego lub we własnym zakresie po wcześniejszym złożeniu stosownego Oświadczenia o rezygnacji z posiłków (druk znajduje się w dokumencie Zakwaterowanie w Internacie – komplet dokumentów).
 • Całodzienne wy­ży­wie­nie: 26,28 zł (śnia­da­nie – 6,09 zł brutto, obiad – 14,63 zł brutto, ko­la­cja – 5,56zł brutto)
 • Całodzienne wy­ży­wie­nie: dieta 33,0 zł (śnia­da­nie – 8,66 zł brutto, obiad – 17,33 zł brutto, ko­la­cja – 7,09 zł brutto)

Opłaty wnosi się wy­łącz­nie prze­le­wami na po­dane konta bankowe:

 • Wpłaty za za­kwa­te­ro­wa­nie nr konta 63 1020 5226 0000 6802 0416 5866 Liceum Ogólnokształcące Nr XIV, Al. Brücknera 10, 51–410 Wrocławz do­pi­skiem: za­kwa­te­ro­wa­nie w in­ter­na­cie ucznia .….. za m-c .…..
 • Wpłaty za wy­ży­wie­nie nr konta 64 1600 1462 1083 4162 7000 0005 Kanzeon Wrocławski Catering Grzegorz Ciężkal Al. Brücknera 10 51–410 Wrocławz do­pi­skiem wy­ży­wie­nie za mie­siąc .….. ucznia .…..Tel. kon­tak­towy do ope­ra­tora ga­stro­no­micz­nego: 604 494 848.
 • Wpłata kau­cji nr konta 73 1020 5226 0000 6402 0416 5882 Liceum Ogólnokształcące Nr XIV, Al. Brücknera 10, 51–410 Wrocławz do­pi­skiem kau­cja za ucznia .…..

Dane kon­tak­towe

 • Portiernia — tel. 71 798 68 90 wew. 151; co­dzien­nie w godz. 8:00–22:00
 • Sekretariat Internatu - tel. 71 798 68 90 wew. 191; poniedziałek i środa 8:00 - 16:00, piątek 8:00 - 12:00; e-mail sekretariatinternat@lo14.wroc.pl 
 • Wychowawcy — tel. 71 798 68 90 wew. 201; co­dzien­nie w godz. 8:00–21:30;e-mail wychowawcy@lo14.wroc.pl 
 • Kierownik - e-mail internat@lo14.wroc.pl  godziny spotkań: środa, czwartek, pią­tek w godz. 10:00–13:00, wtorek 12:00 - 14:00; 

Uczeń przy za­kwa­te­ro­wa­niu musi posiadać:

 
 • Komplet po­ścieli (po­szwa, po­szewka, prze­ście­ra­dło) i koł­dra + po­duszka oraz na­kry­cie na łóżko (koc lub kapa o roz­mia­rach za­kry­wa­ją­cych pościel);
 • Środki czy­sto­ści i na­rzę­dzia do utrzy­ma­nia po­rządku w pokoju;
 • Podstawowe środki hi­gieny oso­bi­stej (przy­bory to­a­le­towe, ręcz­nik, szla­frok, itp.);
 • Pojemniki pla­sti­kowe lub z in­nego two­rzywa ( 4-5 l.) prze­zna­czone do se­gre­ga­cji pro­duk­tów spo­żyw­czych i drob­nych rze­czy osobistych;
 • Kosz lub po­jem­nik ok. 30 l. na brudną odzież i bieliznę.
Nie kwa­te­ru­jemy uczniów nie­peł­no­let­nich bez obec­no­ści ro­dzica (opie­kuna prawnego). Do dys­po­zy­cji wy­cho­wan­ków Internatu pozostają:
 
 • pral­nia,
 • su­szar­nia,
 • pra­so­wal­nia (że­lazka, de­ski do prasowania),
 • aneksy ku­chenne (ku­chenka mi­kro­fa­lowa, ku­chenka elek­tryczna, czaj­nik bezprzewodowy).
Internet
Do dys­po­zy­cji uczniów są 24 sta­no­wiska komputerowe. Uczeń może po­sia­dać wy­ku­piony wła­sny abo­na­ment u do­wol­nego operatora.
Data dodania: 2021-12-15 11:01:28
Data edycji: 2023-06-01 11:38:40
Ilość wyświetleń: 9083

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej