Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Program stypendialny Fundacji Fundacja BNP Paribas

Od 2003 roku Fundacja re­ali­zuje pro­gram sty­pen­dialny „Klasa” skie­ro­wany do zdol­nych ab­sol­wen­tów gim­na­zjów z miej­sco­wo­ści do 100 tys., umoż­li­wia­jący im na­ukę w re­no­mo­wa­nych li­ce­ach w 5 mia­stach aka­de­mic­kich: Szczecinie, Gdyni, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Program obej­muje 3 lub 4-letnie wspar­cie pod­czas na­uki w li­ceum (m.in. in­ter­nat, wy­ży­wie­nie, wy­cieczki szkolne, do­dat­kowe za­ję­cia) oraz sty­pen­dium na pierw­szy rok stu­diów. W ciągu 16 lat Fundacja po­mo­gła już 700 uczniom z po­nad 300 miejscowości.

 

Rekrutacja do pro­gramu na rok 2019/2020 trwa od 15 lu­tego do 12 kwiet­nia 2019!

Wypełnij for­mu­larz rekrutacyjny »

 

Uwaga: Ze względu na li­kwi­da­cję gim­na­zjów, w re­kru­ta­cji do pro­gramu na rok 2019/2020 będą przyj­mo­wani ab­sol­wenci gim­na­zjów oraz szkół pod­sta­wo­wych. Od ukoń­czo­nego typu szkoły uza­leż­niona jest dłu­gość sty­pen­dium (3 lub 4 lata oraz roczne sty­pen­dium fi­nan­sowe na I roku studiów).

 

Co ofe­ruje program?

  • 4 lub 5-letnie sty­pen­dium: 3 lub 4 lata wspar­cia w trak­cie na­uki (w tym opłata za Internat, wy­ży­wie­nie, ko­mi­tet ro­dzi­ciel­ski, pod­ręcz­niki, co­mie­sięczne kie­szon­kowe, wyj­ścia kul­tu­ralne, wy­cieczki szkolne, za­ję­cia do­dat­kowe, stała opieka wy­cho­waw­cza, wspar­cie w roz­wi­ja­niu ta­len­tów, wy­jazdy wa­ka­cyjne dla sty­pen­dy­stów oraz re­ali­za­cja in­nych waż­nych po­trzeb uczniów) a także sty­pen­dium fi­nan­sowe na I roku studiów.
  • pro­gram za­an­ga­żo­wa­nia spo­łecz­nego sty­pen­dy­stów „Możesz na mnie Polegać” – wspar­cie li­ce­ali­stów w ich dzia­ła­niach wo­lon­ta­riac­kich oraz re­ali­za­cji wła­snych pro­jek­tów prospołecznych.
  • do­stęp do na­gród sty­pen­dial­nych, wie­lo­let­nie wspar­cie i dal­szy roz­wój w Stowarzyszeniu Absolwentów „Klasy”.

 

Jakie kry­te­ria po­wi­nien speł­niać uczeń ubie­ga­jący się o udział w programie?

Kandydat do programu:

  • uzy­skuje do­bre wy­niki w na­uce (śred­nia ocen co naj­mniej 4,5),
  • po­cho­dzi z ro­dziny, w któ­rej do­chód na osobę nie prze­kra­cza kwoty 1200,00 zł,
  • mieszka w miej­sco­wo­ści do 100.000 mieszkańców,
  • chce się roz­wi­jać, ma po­nad­prze­ciętną motywację,
  • lubi i chce po­ma­gać in­nym (wo­lon­ta­riat, po­moc społeczna),
  • zo­sta­nie za­re­ko­men­do­wany przez dy­rek­tora gim­na­zjum lub wy­cho­wawcę szkoły macierzystej.

Obecnie do pro­gramu przyj­mo­wa­nych jest 50 uczniów rocznie.

Szczegółowe in­for­ma­cje do­stępne są na stro­nie: www.bnpparibas.pl/fundacja w za­kładce pro­gram sty­pen­dialny „Klasa”.

 

Zobacz, co mó­wią ab­sol­wenci pro­gramu: https://www.youtube.com/watch?v=p5lSdUnxaTk oraz pre­zen­ta­cję pro­gramu: https://www.youtube.com/watch?v=AELJV4Qi_P0 „Klasa” to naj­lep­sza #szko­ła­ży­cia. To nowe przy­jaź­nie, nowe ho­ry­zonty, nowe możliwości.

Data dodania: 2019-10-16 21:01:29
Data edycji: 2019-10-16 21:02:14
Ilość wyświetleń: 117

Konkursy i olimpiady

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook